Gayrimenkul Davaları

Cebri Tescil Davası

TMK. m: 706′ya göre; taşınmaz mülkiyetinin devrini amaçlayan sözleşmelerin geçerli olması, resmi şekilde dü­zenlenmiş bulunmalarına bağlıdır. ‘Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesi”, asıl satışın yapılmasına dair önsözleşmedir. Çoğunlukla, Tapu’da hemen intikali mümkün olmayan taşınmazlar için yapılır. m: 213′e göre; bu sözleşme resmi senede bağ­lanmadıkça geçerli değildir. m: 60 ve 89′a göre; “Gayrimenkul…

Ecrimisil Davası

Bir malın kullanılmasından doğan menfaatin para ölçüleriyle takdirine ecri misil denir. İyi niyetli olmayan zilyet, geri vermekle yükümlü olduğu şeyi haksız alıkoymuş olması yüzünden hak sa­hibine verdiği zararlar ve elde ettiği veya elde etmeyi ihmal eylediği ürünler karşılığında tazminat ödemek zo­rundadır (TMK. m: 995/1). İyiniyetli olmayan zilyet, yaptığı giderlerden ancak…

Önalım Şüfa Davası

Onalım (Şüfa) hakkı ne demektir, kaç çeşittir? Bir taşınmazı öncelikle satın alma hakkı, demektir. 2 çeşittir. Sözleşmeden Doğan Onalım Hakkı Tarafların anlaşmasıyla doğar. Bu hak Tapu Siciline şerh verildiği takdirde; bu şerhte belirtilen sürede ve belirtilen koşullara göre her malike karşı kullanılabilir. Kütükte koşullar belirtilmemişse taşınmazın üçüncü kişiye satışındaki koşullar…

Tapu İptali Davası

Tapu nedir? Bir mülkün kimin olduğunu gösteren “Resmi Belgeye ‘Tapu (Tapu Senedi)” denilir. Tapu Kütüğü nedir? Tapu’ya ve Tapu Senedi’ne esas teşkil eden gayri­menkul üzerindeki hakların hallerini gösteren Resmi Si­cillere Tapu Kütüğü, bir başka ifadeyle ‘Tapu Sicili” de­nir Tapu İptali Davası açmak için aranan şartlar nelerdir? Ortada haklı bir sebep…

Tapu Kaydının Düzeltilmesi

Adi yazı hataları dışında kalan Tapu kayıtlan Mahkeme karan olmadan düzeltilemez TMK. m: 1027). O halde, isim, hudut ve yüzölçümü üzerindeki hataların düzeltilmesi için dava açmak gerekir. Dava nerede açılır? Taşınmazın bulunduğu yer Asliye Hukuk Malike mesi’nde açılır (HUMK. m: 13). Husumet kime yöneltilir? Taşınmazın hudut komşularına, Taşınmazın paydaşları varsa,…

Tescile İtiraz Davası

Tescili istenen taşınmaz üzerinde bir hakkı olduğunu iddia eden “Tescile İtiraz Davası” açabilir. Ancak, bu davanın, taşınmaz hakkındaki son ilandan itibaren 3 ay içinde açılması şarttır TMK, m: 713/V). Dava nerede açılır? Tesciline itiraz edilen taşınmazın bulunduğu yer Asliye Hukuk Mahkemesi’nde açılır. Husumet kime yöneltilir? Taşınmazın adına tescilini isteyen kimseye,…

Zorunlu Geçit Hakkı Kurulması

Taşınmazından genel yola çıkmak için yeterli geçidi bulunmayan malik, tam bir bedel karşılığında bir geçit hakkı tanınmasını komşularından isteyebilir TMK. m: 747/1). Bu hak, ilk önce kendisinden bu geçidin istenmesi önceki mülkiyet ve yol durumuna göre en uygun düşen komşuya karşı ve daha sonra bundan en az zarar göre­cek olana…

Share on Social Media
Follow us on Social Media