izmir avukat

En iyi boşanma avukatı diye bir şey var mı ?

İnsanlar ne umutlarla evlenirler değil mi? Mutlu bir yuva, güzel çocuklar, düzenli bir hayat ve paylaşmanın tadı… Sonra bir gün gelir her şey değişir. Hayaller yıkılır, umutlar tükenir. Ne yaparsanız yapın artık her şey bitmiştir. Olan bitene anlam veremeden bir çare bulmaya çalışsanız da siz, boşanma sirenleri çalmaya başlamıştır bir kere… Evet,…

İdarenin, herhangi bir kamulaştırma işlemi yapmaksızın bir taşınmaza fiilen el atması (kamulaştırmasız el atma) durumunda ne yapılması gerekir?

İdarenin, özel mülkiyette bulunan bir taşınmaza kamu yararı gerekçesiyle el koymak istemesi durumunda izlemesi gereken yol pek tabii ki “Kamulaştırma”dır. Durum bu olmakla beraber fiiliyatta işler her zaman olması gerektiği gibi yürümemektedir. İdare, herhangi bir kamulaştırma işlemi yapmaksızın, gerçek veya tüzel kişilerin mallarına el koyarak bu malları kamu hizmetine tahsis…

“Kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescil davası” kapsamında mahkemece belirlenecek olan bedel (kamulaştırma bedeli) nasıl ve hangi kıstaslara göre tespit edilir?

Kamulaştırma Kanununun ilgili hükümleri uyarınca bu davada hâkimin, kamulaştırma bedelini, bilirkişi kurulu marifetiyle tespit edilmesi bir zorunluluktur. Buna göre hâkimin, bilirkişi raporlarında ki hesap hatalarını düzeltmek haricinde ve resen (kendiliğinden) bir değerlendirme yapma hakkı yoktur. O halde, bilirkişi raporları marifetiyle tespit edilen bedellerin hâkimi bağlayıcı etkisi olduğu söylenebilir. Uygulamada, tarafların…

Çocuklar, ( yasadışı) yabancılar, engelli ya da bağımlılık sorunları olan kişiler gibi savunmasız kişilere ilişkin olarak, tutuklama tedbiri bağlamında özel düzenlemeler mevcut mudur?

Çocuklar ( 5395 s. ÇKK m. 3/1-a ve TCK m. 6/1-b uyarınca henüz 18 yaşını doldurmamış kişi bakımından) özel düzenleme ÇKK’nun 21. Maddesinde yer almaktadır. Düzenlemeye göre onbeş yaşını doldurmamış çocuklar hakkında üst sınırı 5 yılı aşmamış hapis cezasını gerektiren fiillerinden dolayı tutuklama kararı verilemez. Bu süre çocuk olmayanlar bakımından…

Tutuklama nedenleri nelerdir?

AY 19/3’e göre suçluluğu hakkında kuvvetli belirti bulunan kişilerin, “kaçmalarını, delillerin yok edilmesini veya değiştirilmesini önlemek maksadıyla veya bunlar gibi tutuklamayı zorunlu kılan ve kanunda gösterilen diğer hallerde” tutuklama kararı verilebilir.. CMK 100/2 uyarınca ise; a) Şüpheli veya sanığın kaçması, saklanması veya kaçacağı şüphesi uyandıran somut olgular varsa (kısaca kaçma…

Uzatma süresi de dâhil olmak üzere tutukluluk süreleri ne kadardır?

Tutukluluk süresi ağır ceza mahkemesinin görevine girmeyen (örneğin 10 yıldan daha az hapis cezasını gerektiren)esasen asliye ceza mahkemesinin madde itbariyle yetkisinde olan işlerde azami 1 yıldır. Bu süre zorunlu hallerde gerekçeleri gösterilerek 6 ay daha uzatılabilir. Ağır ceza mahkemesinin görevine giren işlerde ise süre azami 2 yıl olup bu sürenin…

Cebri Tescil Davası

TMK. m: 706′ya göre; taşınmaz mülkiyetinin devrini amaçlayan sözleşmelerin geçerli olması, resmi şekilde dü­zenlenmiş bulunmalarına bağlıdır. ‘Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesi”, asıl satışın yapılmasına dair önsözleşmedir. Çoğunlukla, Tapu’da hemen intikali mümkün olmayan taşınmazlar için yapılır. m: 213′e göre; bu sözleşme resmi senede bağ­lanmadıkça geçerli değildir. m: 60 ve 89′a göre; “Gayrimenkul…

Nafaka Davaları – Soru & Cevap

Nafakalar hakkında merak ettiklerinizi soru cevap şeklinde açıklamaya çalışağız. —Soru :Aile Mahkemesi kadına yoksulluk nafakası ödenmesine karar verirse bu nafaka ne zamana kadar devam eder? Nafakayı kaldırma ihtimali varmıdır. Şartları nelerdir ? İrat biçiminde (örneğin aylık ödeme şeklinde) ödenen maddi tazminat veya nafaka, alacaklı tarafın başkasıyla evlenmesi ya da taraflardan…

Boşanma Davalarında Gizli Kayıtın Delil Niteliği

Eşlerden Birinin Diğerinin bilgisi Dışında Eve Ses Kayıt Cihazı Yerleştirerek Sadakat Yükümlülüğü İle Bağdaşmayan Davranışlarını Tesbit Etmesi Halinde Bu Delil Olarak Değerlendirile bilir mi? Özel Hayatın Gizliliğinin İhlalinden ve Delilin Hukuka Aykırılığından Söz Edilebilir mi? Kuşkusuz Anayasaya göre; herkes özel hayatına ve aile hayatına saygı gösterilmesini isteme hakkına sahiptir. Özel…

EVLI BİRİYLE BİLEREK ILIŞİKIYE GIRMEK SUÇMUDUR? MANEVI TAZMINAT

Türk Medeni Kanunu’nun 185. maddesinde yer alan “evlenmeyle eşler arasındaki evlilik birliği kurulmuş olur… eşler birlikte yaşamak, birbirine sadık kalmak ve yardımcı olmak zorundadırlar,” biçimindeki düzenleme gereğince, evli bir kimsenin evlilik dışı birlikteliği, diğer eşin sosyal kişilik değerlerine saldırı niteliğindedir. Bu eyleme evliliği bilerek katılan kişide diğer eşin uğradığı zarardan…

Share on Social Media
Follow us on Social Media