Trafik Kazaları ve Tazminat

Sigorta Şirketi trafik kazasında vefat eden eşimin tam kusurlu olduğu gerekçesiyle tazminat talebimi reddedebilir mi?

Ölümlü trafik kazalarında destekten yoksunluk tazminatı için yargıtayın 2012 yılında son verdiği karar ile kusurlu kusursuz ayrımı kalkmış bulunmaktadır.Yani “‘8’de 1 ya da 8’de 8’ kusur olsun. Bu karara göre kusur oranı ne olursa olsun aracın sürücüsü ve işleteninin yakınları destekten yoksun kalma tazminatı talep edebilecek. Çünkü karar ‘ölen kusurlu…

Trafik kazasında eşim vefat etti, sigorta şirketinden ne kadar tazminat alabilirim?

Vefatlı veya kalıcı sakatlığa sebep olan trafik kazaları sonucunda sigorta şirketinin ödemekle yükümlü bulunduğu tazminat tutarları aktüer bilirkişiler tarafından belirli formüllerle ve her olayın özelliğine göre (kişinin yaşı, geliri, sakatlık oranı vb.) hesaplanmakta olup, ortalama bir tutar söylenmesi mümkün değildir. Size uzman hesabı yapılmaksızın söylenen tazminat tutarlarına itibar etmemeniz tavsiye…

Bana çarpan aracın trafik sigortası yok ise, zararımı nereden talep edebilirim?

Taraf olduğunuz kazaya karışan diğer araç/araçların trafik sigortası (zorunlu mali sorumluluk sigortası) bulunmuyorsa ve yaralanma yahut ölüm gerçekleşmiş ise bu sebeple doğan zararlarınızı Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği nezdinde kurulmuş bulunan Güvence Hesabı’ndan talep edebilirsiniz.Ancak mala gelen zararlar anılan kurumun sorumluluğunda olmayıp, bu tür zararların karşı araç sürücüsü…

Sigorta Şirketlerine verilen İbranamelerin Kapsamı ve Geçerliliği Nedir?

Uygulamada sık sık rastlanılan ve duraksamalara yol açan “sigorta ibranameleri” konusuna, Yargıtay kararlarıyla açıklık getirilmiş ve şu ilkeler ortaya konulmuştur: Bu ilkeleri 7 madde halinde açıklayacak olursak.. 1) Sigorta şirketlerinin düzenleyip imzalattıkları “geniş kapsamlı” ibranameler, yalnızca sigorta güvencesi ile sınırlı olarak geçerli olup, zarar görenin, işleten ve sürücüden zararın kalan…

Trafik kazası sonrası Sigorta şirketine başvurma veya dava açma süresi ne kadardır?

Gerçekleşen riziko ceza hukuku bakımından suç teşkil etmediğinde örneğin sadece maddi hasar olan trafik kazalarında başvuru veya dava açma süresi 2 yıldır.Ancak rizikonun gerçekleşme şekli Türk Ceza Kanunu kapsamında cezai gerektiren bir fiilden kaynaklanıyorsa, bu süre suçun nevine göre uzamaktadır.Örneğin; ölümlü trafik kazalarında bu süre 15 yıl iken yaralamalı trafik…

Ölümlü, Yaralamalı veya Maddi Hasarlı Trafik Kazalarında Yayaların Kusurlu Hareketleri

Ölümlü, yaralamalı veya maddi hasarlı trafik kazalarında yayaların kusurlu olduğu durumları güncel mevzuatımıza göre derleyecek olursak; -Yayanın ana yola aniden ve hızla çıkması, -Yayanın ilk geçiş hakkını araçlara tanımaması, -Yayanın bir aracın önünden veya ardından aniden yola çıkması, -Yayanın kendi emniyetini düşünüp yol kenarına çekilmemesi, -Yayanın yolda dalgın yürümesi, kaldırım…

YARALAMALI TRAFİK KAZALARINDA MANEVİ TAZMİNAT

TBK m.56 hükmüne göre; “Hâkim, bir kimsenin bedensel bütünlüğünün zedelenmesi durumunda, olayın özelliklerini göz önünde tutarak, zarar görene uygun bir miktar paranın manevi tazminat olarak ödenmesine karar verebilir. Ağır bedensel zarar veya ölüm halinde, zarar görenin veya ölenin yakınlarının da manevi tazminat olarak uygun bir miktar paranın ödenmesine karar verilebilir.”…

TRAFİK KAZASINDA KİMLER SORUMLUDUR?

Trafik Kazasında Kimler Sorumludur?Bir trafik kazası olayı sonucu oluşan zarardan işleten, sürücü, trafik ve ihtiyari mali sorumluluk sigortacısı sorumludurlar. İşleten KTK m.85 vd. sürücü BK m.41 vd. (TBK m.49 vd.) maddelere göre, sigortacılar da sözleşme hükümlerinde belirlenen koşullar uyarınca sorumlu olurlar. Bir trafik kazasında sorumlu olan kişiler dar anlatımla araç…

ÖLÜMLÜ VEYA YARALANMALI TRAFİK KAZALARINDA Hangi Nedenle Manevi Tazminata Hükmedilir?

Hangi Nedenle Manevi Tazminata Hükmedilir? Bedensel bütünlüğün bozulması halinde; manevi tazminata hükmedilebilmesi için; a- Eylem, b- Zarar, c-Zarar ile eylem arasında illiyet bağı, d-Eylemin hukuka aykırı olması, e-Kişinin cismani zarara uğraması koşuldur. 2918 s. KTK m.90’a göre maddi tazminatın biçimi ve kapsamı ile manevi tazminat konularında Borçlar Kanununun haksız fillerle…

Ölümlü veya Yaralanmalı Trafik Kazalarında Kimler Manevi Tazminat İsteyebilir?

Kimler Manevi Tazminat İsteyebilir? Ölüm halinde; kaza ile ölüm arasında uygun sebep sonuç bağlantısının bulunması şartıyla ölenin yakınlarının manevi tazminat isteminde bulunmaları doğaldır. Ölenle yakınlığın sadece kan bağı şeklinde olması zorunlu olmayıp, ölenle aralarındaki eylemli ve gerçek bir bağın bulunduğunu kanıtlayamayan yakınlar örneğin yenge ve yeğenler manevi tazminat isteyemezler. Ne…

Share on Social Media
Follow us on Social Media