Ecrimisil Davası

Ecrimisil Davası

Bir malın kullanılmasından doğan menfaatin para ölçüleriyle takdirine ecri misil denir.

İyi niyetli olmayan zilyet, geri vermekle yükümlü olduğu şeyi haksız alıkoymuş olması yüzünden hak sa­hibine verdiği zararlar ve elde ettiği veya elde etmeyi ihmal eylediği ürünler karşılığında tazminat ödemek zo­rundadır (TMK. m: 995/1).

İyiniyetli olmayan zilyet, yaptığı giderlerden ancak hak sahibi için de zorunlu olanların tazmin edilmesini isteyebilir (TMK. m: 995/11).

İyiniyetli olmayan zilyet, şeyi kime geri vereceğini bilmediği sürece ancak kusuruyla verdiği zararlardan sorumlu olur (TMK. m: 995/111).

Dava açmak için aranan şartlar nelerdir?

Davalı, davacının rızası olmadan taşınmazı kullan­mış olmalıdır.

Davalı, kötüniyetli olmalıdır.

Dava nerede açılır?

Taşınmazın bulunduğu yer Mahkemesinde açıhr (HUMK. m: 13).

Görevli mahkeme HUMK. m: 8″ e göre belirlenir.

Dava ne zaman açılır?

5 yıllık zamanaşımına bağlıdır. Bu davalarda, ancak son 5 yıllık ecrimisil istenebilir (BK. m: 126).

Dava nasıl görülür?

Tapu ve vergi kayıtlan getirtilip incelenir.

Davacının zilyedlik iddiasını ispat etmesi istenir.

Davalının kötü niyetli olup olmadığı araştırılır.

Keşif yapılır.

Bilirkişi’den, davacının temin etmekten mahrum kaldığı menfaatin miktarı sorulur. Neticede; hasıl olan kanaate göre karar verilir. Arama terimleri : ecrimisil dava dilekçesi, ecrimisil davası nedir, ecrimisil davası, ecrimisil düzeltme dilekçesi,

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Follow us on Social Media