Cebri Tescil Davası

Cebri Tescil Davası

TMK. m: 706′ya göre; taşınmaz mülkiyetinin devrini amaçlayan sözleşmelerin geçerli olması, resmi şekilde dü­zenlenmiş bulunmalarına bağlıdır.

‘Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesi”, asıl satışın yapılmasına dair önsözleşmedir.

Çoğunlukla, Tapu’da hemen intikali mümkün olmayan taşınmazlar için yapılır.

  1. m: 213′e göre; bu sözleşme resmi senede bağ­lanmadıkça geçerli değildir.
  2. m: 60 ve 89′a göre; “Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesi” düzenlemeye Noterler yetkilidir.

Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesi, şahsi hak ve borç doğuran sözleşmedir. Bu sebeble de, yalnız bu sözleşme­nin tarafı olan kişiye karşı ileri sürebilir. 3′üncü şahıslara karşı da ileri sürülmek isteniyorsa, Tapu’ya şerh edilmesi gerekir (TMK. m: 1009).

Bu şerh 5 yıl süreyle hüküm ifade eder, bu süre geçtikten sonra şerhin hükmü kalmaz (Tap. K. m: 26).

Sözleşme nasıl yapılır?

Noter huzurunda; satıcı, bedel karşılığında Tapu memuru önünde belirli bir taşınmazı ferağ ve takririni vereceğini; alıcı da adı geçen gayrimenkulu satın alaca­ğını ve bedelini ödeyeceğini vaad ve taahhüt ederler.

Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesi Tapu’ya şerh edilmiş veya dava sebebiyle ‘Tedbir karan” alınıp Tapu’ya bildirilmiş ise; bundan sonra taşınmazın iktisap edilmesi veya üzerine ipotek yahut haciz konulması hallerinde; lehine üçüncü şahıslara karşı da ileri sürebilir. Bu durumda; TMK. m: 716ya dayanılarak, satışı vaad olu­nan taşınmazın adına tescil edilmesi için dava açılabilir.

Taşınmaz satış vaadi sözleşmesinden doğan davalar nerede açılır?

Taşınmazın bulunduğu yerdeki Asliye Hukuk Mahkemesi’nde açılır.

Bu davaların, sözleşmenin yapıldığı günden itibaren 10 yıl içinde açılması gerekir.

Dava nasıl görülür?

Sözleşme ve Tapu kayıtlan getirtilir.

Taraflar dinlenir, delilleri tartışılır.

Neticede; davalının sözleşmeye uymadığı anlaşılır­sa, talep edilen hususlar hakkında karar verilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Follow us on Social Media