ecrimisil davası hakkında

Ecrimisil Davası

Bir malın kullanılmasından doğan menfaatin para ölçüleriyle takdirine ecri misil denir. İyi niyetli olmayan zilyet, geri vermekle yükümlü olduğu şeyi haksız alıkoymuş olması yüzünden hak sa­hibine verdiği zararlar ve elde ettiği veya elde etmeyi ihmal eylediği ürünler karşılığında tazminat ödemek zo­rundadır (TMK. m: 995/1). İyiniyetli olmayan zilyet, yaptığı giderlerden ancak…

Follow us on Social Media