Kamulaştırma Davaları

1.250 kez görüntülendi

Affın mirasçılıktan çıkarmaya etkisi nedir?

Miras bırakan, mirasçılıktan çıkarmayı içeren vasiyetnameyi, daha sonra yapacağı bir ölüme bağlı tasarruf ile (MK 542) her zaman geri alabilir. Bu halde mirasçılıktan çıkarma artık hüküm ifade etmez. Ancak, burada incelenecek olan mesele, mirasbırakanın bu yola başvurmadan, yani bir ölüme bağlı tasarruf yapmadan, mirasçılıktan çıkardığı kişiyi affedebilip edemeyeceğidir. Bu durum,…

Devamini Oku

İdarenin, herhangi bir kamulaştırma işlemi yapmaksızın bir taşınmaza fiilen el atması (kamulaştırmasız el atma) durumunda ne yapılması gerekir?

İdarenin, özel mülkiyette bulunan bir taşınmaza kamu yararı gerekçesiyle el koymak istemesi durumunda izlemesi gereken yol pek tabii ki “Kamulaştırma”dır. Durum bu olmakla beraber fiiliyatta işler her zaman olması gerektiği gibi yürümemektedir. İdare, herhangi bir kamulaştırma işlemi yapmaksızın, gerçek veya tüzel kişilerin mallarına el koyarak bu malları kamu hizmetine tahsis…

Devamini Oku

Kamulaştırma hakkında merak edilen bazı sorular ve cevapları…

Kamulaştırılan taşınmazın mülkiyetinin çekişmeli (dava konusu) olması durumunda ne olur? Bu konu, Kamulaştırma Kanununun 18’inci maddesi ile ayrıntılı şekilde düzenlenmiştir. Kamulaştırma süreci kapsamında belirlenecek olan kamulaştırma bedeli pek tabiidir ki kamulaştırılan taşınmaz malın malikine ödenir. Taşınmaz malın maliki belliyse (yani taşınmaz malın mülkiyeti ihtilafı değilse) sorun yoktur, kamulaştırma bedeli bu…

Devamini Oku

Tapuda kayıtlı olmayan taşınmazların kamulaştırılması nasıl gerçekleştirilir?

Bu konu, Kamulaştırma Kanunu’nun 19’uncu maddesi ile ayrıntılı şekilde düzenlenmiştir. Tapuda kayıtlı olmayan taşınmazların kamulaştırılması istenmesi durumunda idare öncelikle, söz konusu taşınmazın “kamu malı” olup olmadığını ilgili yerlerden sormak suretiyle tespit eder. Taşınmaz malın kamu malı olmadığının ve taşınmaz malın zilyedi (malik sıfatıyla taşınmaz maldan yararlanan bir kişi) mevcut olup…

Devamini Oku

Kamulaştırma yolu ile taşınmaz üzerinde irtifak hakkı kurulması (irtifak kamulaştırması) nedir?

Bu sorunun cevabını iyi anlaşılması için öncelikle “irtifak hakkı” kavramını açıklamak gerekir: Belirli bir taşınmaz mal üzerinde, herhangi bir kişinin edinebileceği en kapsamlı hak “mülkiyet hakkı” dır. Gerçekten de mülkiyet hakkı, sahibine, hukuk düzeni çerçevesinde sahip olduğu şey üzerinde dilediği gibi kullanma, yararlanma ve tasarrufta bulunma yetkisi veren en kuvvetli…

Devamini Oku

Kısmi ve Trampa yolu ile kamulaştırma nedir? Kamulaştırma bedelinin tespiti nasıl yapılır?

Kısmi kamulaştırma nedir? Daha önce açıklandığı üzere, kamulaştırma işlemlerinin konusu taşınmaz mallardır. Kamulaştırmayı yapan idare, kamu hizmeti görmek amacıyla el koymak istediği taşınmazın, kamu hizmetinin getirdiği kadar (ihtiyacı ölçüsünde) bir bölümünü kamulaştırır. Bu şekilde yapılan kamulaştırmalara “kısmi kamulaştırma” denmektedir. Taşınmazın tamamı kamulaştırılmaksızın söz konusu kamu hizmeti gereği gibi yerine getirilemeyecekse…

Devamini Oku

Acele kamulaştırma nedir?

2942 sayılı kamulaştırma kanununun 27’nci maddesine göre, belirli bazı şartların gerçekleşmesi durumunda, idare tarafından, kıymet takdiri dışındaki işlemler sonradan tamamlanmak üzere, taşınmaz mal sahibine karşı “acele el koyma davası” açılabilmektedir. Bu dava, “kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescil davası” ile aynı amaca hizmet eden, o davanın hazırlığı niteliğinde bir davadır. Davanın…

Devamini Oku

Kamulaştırma bedeli nasıl ödenir?

Kural, kamulaştırma bedelinin (çoğu zaman mahkemece belirlendikten sonra) nakit ve peşin olarak ödenmesidir. Ancak hukuktaki çoğu kuralın olduğu gibi, bu kuralın da istisnası mevcuttur: 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 3. maddesinin 2. fıkrası hükmü, “1 peşin + 5 taksit” diye tanımlanabilecek bir ödeme sistemi öngörmüştür. Söz konusu hüküm uyarınca Bakanlar Kurulunca…

Devamini Oku

Kamulaştırma bedeline ilişkin itirazlar nerede yapılır?

“Kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescil davası” kapsamında mahkemenin, taşınmazın idare adına tescil edilmesine (veya duruma göre terkin edilmesine) yönelik verdiği kararlar kesindir. “Kesindir” demek “temyiz edilmesi mümkün değildir” demektir. Diğer bir deyişle, taşınmaz mal sahiplerinin, tescile (veya terkine) yönelik kararlara Yargıtay nezdinde itiraz etme imkânları yoktur. Tescil yönünden durum bu…

Devamini Oku

“Kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescil davası” kapsamında mahkemece belirlenecek olan bedel (kamulaştırma bedeli) nasıl ve hangi kıstaslara göre tespit edilir?

Kamulaştırma Kanununun ilgili hükümleri uyarınca bu davada hâkimin, kamulaştırma bedelini, bilirkişi kurulu marifetiyle tespit edilmesi bir zorunluluktur. Buna göre hâkimin, bilirkişi raporlarında ki hesap hatalarını düzeltmek haricinde ve resen (kendiliğinden) bir değerlendirme yapma hakkı yoktur. O halde, bilirkişi raporları marifetiyle tespit edilen bedellerin hâkimi bağlayıcı etkisi olduğu söylenebilir. Uygulamada, tarafların…

Devamini Oku