Miras Davaları

Mirasın Hükmen Reddi

Miras Hukuku’na göre miras bırakanın vefatının ardından mirasın reddi 3 aylık yasal süre içerisinde yapılmalıdır. Mirasın reddi 3 ay içerisinde yapılmaması durumunda ise mirasçılar mirası kabul etmiş sayılırlar. Fakat mirasın borca batık olduğu anlaşılırsa mirasın hükmen reddi söz konusu olabilmektedir. Mirasın Hükmen Reddi Nedir? Medeni Kanunun 605. Maddesi mirasın hükmen…

Mirasın Taksimi – Paylaşılması Davası Hakkında

Mirasın paylaşılması hususunda tüm mirasçıların yasanın aradığı şekil şartlarına uyarak anlaşmaları mümkün olmazsa, her mirasçı paylaşmanın mahkeme eliyle yapılması için bir paylaşma davası açmaya yetkilidir. Bu davayı açma hakkının, mirasın açılmasıyla kurulan miras ortaklığından doğan, mirasçıların birbirine karşı terekeyi paylaşma borçlarını ifa etmekten kaçınmalarına (paylaşmaya yanaşmamaları) dayadığı, böylece bir tür…

Mirasın paylaşılması hususu, Paylaşma türleri, Genel kurallar…

I. GENEL OLARAK Miras Hukukunun kimlerin ne oranda mirasçı olacağına ve mirasçıların tereke üzerindeki hak ve yetkilerine ilişkin hükümlerini takiben son konusu, mirasa konu terekenin mirasçılar arasında nasıl paylaşılacağıdır. Buna kısaca mirasın paylaşılması denmektedir. Unutulmamalıdır ki, paylaşma, sadece birden fazla mirasçının bulunması, miras ortaklığının oluştuğu hallerde söz konusu olur. Eski…

MİRAS ORTAKLIĞININ SONA ERMESİ

MİRAS ORTAKLIĞININ SONA ERMESİ Genel olarak Miras ortaklığının sona ermesi, mirasın paylaşılması, tereke üzerindeki elbirliğiyle hak sahipliğinin paylı hak sahipliğine ya da miras ortaklığının başka bir ortaklığa dönüştürülmesi şeklinde olur. Bunlara, mirası red ya da miras payını devir yollarıyla mirasçı sayısının bire inmesi durumu da eklenebilir. Belirtelim ki, miras ortaklığının…

Miras ortaklığına temsilci atanması

Miras ortaklığında tüm mirasçıların terekeyi elbirliğiyle yönetmek ve terekeyi ilgilendiren her işlemi birlikte yapmak zorunda oldukları yukarıda belirtilmişti. İşte bu sistem yüzünden çıkacak sorunlara çare, miras ortaklığına temsilci atanmasıdır. MK 640/III’ e göre, mirasçılardan birinin talebi üzerine, mirasın açıldığı yer sulh hâkimi, miras ortaklığına temsilci atayabilir. Diğer mirasçıların bu talebe…

Mirasçıların Tereke borçlarından sorumluğu hususu

Müteselsil sorumluluk kuralı ve çerçevesi MK 641/I, karşılığı olan eski MK 582’ den farklı olarak, müteveffanın borçlarından değil de, tereke borçlarından söz eder (aslında yeni metinde hep tereke borçları terimi kullanılmaktadır).Bu kavram, müteveffanın borçları kavramından daha geniş olup, sadece mirasbırakandan intikal eden borçları değil, terekeye, yani mirasçılara karşı ileri sürülebilecek…

Mirasçıların davalı olması durumu

a) Genel olarak Terekeyi ilgilendiren bir hususta, üçüncü kişiler miras ortaklığı halinde kural olarak sadece bir mirasçıya değil, bütün mirasçılara karşı dava açmalıdırlar. Ancak, davanın konusu üçüncü kişinin alacak hakkıysa, tereke borçlarından mirasçılar elbirliği halinde değil de MK 641 uyarınca müteselsil sorumlu olduklarından, alacaklı dilediği gibi bir ya da birkaç…

Tereke üzerinde mirasçıların hak ve yetkileri, davacı olmaları

Miras ortaklığı devam ederken mirasçılar tereke üzerinde elbirliğiyle hak sahibi olduklarından, terekedeki hakları paylı olarak değil bölünmez ve bütünsel bir hak olarak mirasçılara aittir. Böylece, örneğin, terekedeki taşınır ve taşınmaz mallar üzerinde miras ortaklığı sırasında mirasçıların MK 701 uyarınca elbirliği halinde mülkiyet hakları vardır ve bu sebeple de mülkiyet hakları…

Miras Ortaklığı Nedir?

Mirasbırakanın tek mirasçısı varsa, terekenin yönetimi ve paylaştırılması konusunda herhangi bir sorun çıkmayacaktır. Burada sadece, tek bir mirasçının mirasbırakanın borçlarından sorumluluğu vasiyet alacaklılarına karşı sorumluluğu, vergi hukukuna göre sorumluluğu ve tereke mallarını haksız zilyetlere karşı koruma gibi sorunlar gündeme gelebilir. Ne var ki, miras olaylarının büyük bir çoğunluğunda mirasbırakan geride…

Karı Koca mal rejiminin mirasta ki saklı paylara etkisi nedir ?

Şu anda Medeni kanunumuzda karı koca mal rejimleri bakımından, seçimlik rejimlerden “mal ayrılığı” olsun, Yeni Türk Medeni Kanununa mahsus bir sistem olan “paylaşmalı mal ayrılığı rejimi olsun, mahfuz hisse kurallarına yönelik bir hüküm getirmiş olmayıp, sadece özel statüye tabi olan bazı malların (aile konutu ve ev eşyası gibi) eşler arasında…

Share on Social Media
Follow us on Social Media