ermisil nedir

Ecrimisil Davası

Bir malın kullanılmasından doğan menfaatin para ölçüleriyle takdirine ecri misil denir. İyi niyetli olmayan zilyet, geri vermekle yükümlü olduğu şeyi haksız alıkoymuş olması yüzünden hak sa­hibine verdiği zararlar ve elde ettiği veya elde etmeyi ihmal eylediği ürünler karşılığında tazminat ödemek zo­rundadır (TMK. m: 995/1). İyiniyetli olmayan zilyet, yaptığı giderlerden ancak…

Follow us on Social Media