izmir gayrimenkul avukatı

Cebri Tescil Davası

TMK. m: 706′ya göre; taşınmaz mülkiyetinin devrini amaçlayan sözleşmelerin geçerli olması, resmi şekilde dü­zenlenmiş bulunmalarına bağlıdır. ‘Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesi”, asıl satışın yapılmasına dair önsözleşmedir. Çoğunlukla, Tapu’da hemen intikali mümkün olmayan taşınmazlar için yapılır. m: 213′e göre; bu sözleşme resmi senede bağ­lanmadıkça geçerli değildir. m: 60 ve 89′a göre; “Gayrimenkul…

Ecrimisil Davası

Bir malın kullanılmasından doğan menfaatin para ölçüleriyle takdirine ecri misil denir. İyi niyetli olmayan zilyet, geri vermekle yükümlü olduğu şeyi haksız alıkoymuş olması yüzünden hak sa­hibine verdiği zararlar ve elde ettiği veya elde etmeyi ihmal eylediği ürünler karşılığında tazminat ödemek zo­rundadır (TMK. m: 995/1). İyiniyetli olmayan zilyet, yaptığı giderlerden ancak…

Share on Social Media
Follow us on Social Media