kamulaştırma avukatı

Kamulaştırma bedeline ilişkin itirazlar nerede yapılır?

“Kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescil davası” kapsamında mahkemenin, taşınmazın idare adına tescil edilmesine (veya duruma göre terkin edilmesine) yönelik verdiği kararlar kesindir. “Kesindir” demek “temyiz edilmesi mümkün değildir” demektir. Diğer bir deyişle, taşınmaz mal sahiplerinin, tescile (veya terkine) yönelik kararlara Yargıtay nezdinde itiraz etme imkânları yoktur. Tescil yönünden durum bu…

Genel olarak kamulaştırmada süreç nasıl işler?

Kamulaştırma yapacak olan idare, ayrıntıları yukarıda açıklanan kamu yararı kararını alır ve bu karar, ilgili onay mercii tarafından onaylanır. Böylece kamulaştırma süreci başlamış olur. İdare, kamulaştırılacak olan taşınmaz malların sınırını, yüzölçümünü ve cinsini gösteren, ölçekli bir plan yapar veya yaptırır. İdare, kamulaştırılacak olan malların sahiplerini (malikleri) ve bunların adreslerini, tapu,…

Kamulaştırma (İstimlâk) nedir? Türkiye’de kamulaştırma nasıl yapılmaktadır?

Ne 1982 Anayasası’nda ne 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nda, kamulaştırma teriminin mutlak bir tanımı yapılmamıştır. Anayasamızın 46. maddesinin ilk fıkrası şu şekildedir:  “Devlet ve kamu tüzel kişileri; kamu yararının gerektirdiği hallerde, gerçek karşılıklarını peşin ödemek şartıyla, özel mülkiyette bulunan taşınmaz malların tamamını veya bir kısmını, kanunla gösterilen esas ve usullere göre,…

Kamulaştırma Bedelin Tespiti Davası Emsal Karar 2

Kamulaştırma Bedelin Tespiti Davası Emsal Karar 2

Bu örnek kararımızda ise kamulaştırmayı yapan idare vatandaşa kamulaştırmaya uğrayan taşınmazı için 183.943 TL  teklif ediyor. Bunu beğenmeyen vatandaş dava yoluna gidiyor ve aşağıda ki kararda da göreceğiniz üzere bedel tam 253.178,70 TL olarak belirleniyor. Dememiz o ki eğer sizlerinde herhangi bir taşınmazı kamulaştırma kapsamına girdiyse ve kamulaştırmayı yapan İdare’nin taşınmazınıza biçtiği…

Kamulaştırma Bedelin Tespiti Davası Emsal Karar 1

Kamulaştırma Bedelin Tespiti Davası Emsal Karar 1

Bu örnek kararımızda kamulaştırmayı yapan idare vatandaşa kamulaştırmaya uğrayan taşınmazı için 41.466,31 TL teklif ediyor. Bunu beğenmeyen vatandaş dava yoluna gidiyor ve aşağıda ki kararda da göreceğiniz üzere bedel tam 82.683,71 TL olarak belirleniyor. Yani 2 katına çıkıyor. Dememiz o ki eğer sizlerinde herhangi bir taşınmazı kamulaştırma kapsamına girdiyse ve kamulaştırmayı…

Kamulaştırmasız el atma davalarında ”Taşınmazın el atma tarihinde ki nitelikleri” sorunu

GİRİŞ: 6487 sayılı kanunla değişik Kamulaştırma Kanun’un Geçici 6. Maddesi, kamulaştırmasız el atma davalarına ilişkin radikal değişiklikler getirmesi nedeniyle hukuk dünyamızda oldukça ses getirdi. Düzenlemeyle ilgili yapılan değerlendirmeler yapılan tartışmalar, Anayasa’nın mülkiyet hakkını ve kamulaştırmayı düzenleyen 35. Ve 46. Maddeleri, ile AİHS Ek protokolünün özel mülkiyet kenar başlıklı 1. Maddesi…

Satın alma usulü nedir?

İdare kamu hizmeti için ihtiyaç duyduğu taşınmazı kamulaştırmadan önce kendi uzman bilirkişileri(kıymet takdir komisyonu) aracılarıyla taşınmazın ortalama bedelini belirlerler. Bu bedel belirleme işleminden sonra oluşturulana uzlaşma komisyonu taşınmaz malikini kamulaştırma işlemi yapılmadan, taşınmazın mülkiyetini idare lehine tapuda satışını önerir. Eğer taşınmaz sahibi idarenin belirlediği bedele razı olur tapuda satış işlemine…

Kamulaştırma bedeli tespiti nasıl yapılır?

İdarenin kendi kıymet takdir komisyonun belirlediği bedel üzerinde taşınamaz maliki satın alma usulünde ikna edilemezse, idare kamulaştırmak istediği taşınmaz için Asliye Hukuk Mahkemesine dava açarak, taşınmazın bedelinin tespiti ve idare adına tescili davası açacaktır. Mahkeme kamulaştırmanın, hukuka uygun yapılıp yapılmadığıyla ilgilenmeden belirleyeceği bilirkişiler aracılığıyla taşınmazın değerini araştıracaktır. Seçilen bilirkişiler, idarenin…

Kamulaştırmasız El Etma

Kamulaştırmasız el atma, HAKSIZ FİİL olarak nitelendirilen Kamulaştırma olmaksızın el koyma suretiyle en temel insan haklarından olan mülkiyet hakkına idare tarafında müdahale edilmesi halinde, ilgili taşınmazın bedelinin kamu kurumunca malikine ödenmesi olarak tanımlanabilir. Hukukumuzda Kamulaştırmasız El Atma olarak kabul edilen uygulamalar, idarenin herhangi bir yasal dayanak bulunmaksızın taşınmaz üzerinde fiilen…

Kamulaştırma işlemine karşı açılabilecek davalar nelerdir?

İptal Davası: Kamulaştırma işlemi bir idari işlemdir. Dolayısıyla tüm idari işlemlere karşı dava açılabilmesi Anayasamızla güvence altına alınmış bulunmaktadır. Kamulaştırma işleminin yetki, şekil, sebep, konu veya amaç yönünden sakat olması söz konusuysa kamulaştırma işleminin taşınmaz malikine tebliğden itibaren otuz gün içinde açılması gerekmektedir. Müşterek veya iştirak halinde mülkiyette paydaşların tek…

Bizi Takip Edin