İzmir kamulaştırma avukatı

Kamulaştırma işleminin iptali için açılan bir iptal davası, idare tarafından daha önce açılmış olan “kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescil davası” nı nasıl etkiler?

“Kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescil davaları” adı üzerinde, kamulaştırılan yerin malikine ödenecek olan kamulaştırma bedelinin tespiti için idare tarafından açılan davalardır. Bu davalarda hâkim, kamulaştırma işleminin özüne ilişkin (yani kamulaştırma işleminin hukuka uygun bir işlem olup olmadığına ilişkin) hiçbir inceleme yapmaz, doğrudan bedel tespitine yönelir. Kamulaştırma işleminin özüne (işlemin kendisine)…

Kamu yararı kararı nedir?

Tüm kamu kurumları, her türlü idari işlemlerinde kamu yararını en üst düzeyde gözetmek mecburiyeti altındadırlar. Bu demektir ki bir kamu kurumu (idare), bir idari işlem (örneğin kamulaştırma) yapıyorsa o işlemin yapılmasında mutlaka kamu yararı bulunmalıdır. Aksi takdirde söz konusu işlem hukuken sakat bir işlem olur ve iptali için idari mahkemelere…

Kamulaştırmasız el atma davalarında ”Taşınmazın el atma tarihinde ki nitelikleri” sorunu

GİRİŞ: 6487 sayılı kanunla değişik Kamulaştırma Kanun’un Geçici 6. Maddesi, kamulaştırmasız el atma davalarına ilişkin radikal değişiklikler getirmesi nedeniyle hukuk dünyamızda oldukça ses getirdi. Düzenlemeyle ilgili yapılan değerlendirmeler yapılan tartışmalar, Anayasa’nın mülkiyet hakkını ve kamulaştırmayı düzenleyen 35. Ve 46. Maddeleri, ile AİHS Ek protokolünün özel mülkiyet kenar başlıklı 1. Maddesi…

Satın alma usulü nedir?

İdare kamu hizmeti için ihtiyaç duyduğu taşınmazı kamulaştırmadan önce kendi uzman bilirkişileri(kıymet takdir komisyonu) aracılarıyla taşınmazın ortalama bedelini belirlerler. Bu bedel belirleme işleminden sonra oluşturulana uzlaşma komisyonu taşınmaz malikini kamulaştırma işlemi yapılmadan, taşınmazın mülkiyetini idare lehine tapuda satışını önerir. Eğer taşınmaz sahibi idarenin belirlediği bedele razı olur tapuda satış işlemine…

Kamulaştırma bedeli tespiti nasıl yapılır?

İdarenin kendi kıymet takdir komisyonun belirlediği bedel üzerinde taşınamaz maliki satın alma usulünde ikna edilemezse, idare kamulaştırmak istediği taşınmaz için Asliye Hukuk Mahkemesine dava açarak, taşınmazın bedelinin tespiti ve idare adına tescili davası açacaktır. Mahkeme kamulaştırmanın, hukuka uygun yapılıp yapılmadığıyla ilgilenmeden belirleyeceği bilirkişiler aracılığıyla taşınmazın değerini araştıracaktır. Seçilen bilirkişiler, idarenin…

Kamulaştırmasız El Etma

Kamulaştırmasız el atma, HAKSIZ FİİL olarak nitelendirilen Kamulaştırma olmaksızın el koyma suretiyle en temel insan haklarından olan mülkiyet hakkına idare tarafında müdahale edilmesi halinde, ilgili taşınmazın bedelinin kamu kurumunca malikine ödenmesi olarak tanımlanabilir. Hukukumuzda Kamulaştırmasız El Atma olarak kabul edilen uygulamalar, idarenin herhangi bir yasal dayanak bulunmaksızın taşınmaz üzerinde fiilen…

Kamulaştırma işlemine karşı açılabilecek davalar nelerdir?

İptal Davası: Kamulaştırma işlemi bir idari işlemdir. Dolayısıyla tüm idari işlemlere karşı dava açılabilmesi Anayasamızla güvence altına alınmış bulunmaktadır. Kamulaştırma işleminin yetki, şekil, sebep, konu veya amaç yönünden sakat olması söz konusuysa kamulaştırma işleminin taşınmaz malikine tebliğden itibaren otuz gün içinde açılması gerekmektedir. Müşterek veya iştirak halinde mülkiyette paydaşların tek…

Bizi Takip Edin