Kamulaştırma Bedelin Tespiti Davası Emsal Karar 1

Kamulaştırma Bedelin Tespiti Davası Emsal Karar 1

Kamulaştırma Bedelin Tespiti Davası Emsal Karar 1

Bu örnek kararımızda kamulaştırmayı yapan idare vatandaşa kamulaştırmaya uğrayan taşınmazı için 41.466,31 TL teklif ediyor. Bunu beğenmeyen vatandaş dava yoluna gidiyor ve aşağıda ki kararda da göreceğiniz üzere bedel tam 82.683,71 TL olarak belirleniyor. Yani 2 katına çıkıyor.

Dememiz o ki eğer sizlerinde herhangi bir taşınmazı kamulaştırma kapsamına girdiyse ve kamulaştırmayı yapan İdare’nin taşınmazınıza biçtiği bedeli beğenmediyseniz o halde hakkınızı mahkemelerde arayınız. Ve bunun için de mutlaka kamulaştırma davalarında uzmanlaşmış bir kamulaştırma avukatı ile yola çıkınız.

İlgili kararı aşağıda yayınlıyoruz. Emsal olması dileğiyle..

T.C.

ÇAMELI

ASLIYE HUKUK MAHKEMESI

TÜRK MILLETI ADINA

GEREKÇELI KARAR

ESAS NO: 2014/144 Esas

KARAR NO: 2015/99

HAKIM: ISIK SARI 150140

KATIP: GÜL SAG 167037

DAVACI : KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜGÜ

VEKILLERI: Av. AHMET DOGRUSÖZ – Karayolları 2.Bölge Müdürlügü Agaçlı Yol

Bornova/ IZMIR

Av. GÖNÜL HANBAYAT – Karayolları 2.Bölge Müd.Kazım Dirik Mah. Sanayi Cad. No:41

035100 Bornova/ IZMIR

DAVALI : R.D

VEKILI: Av. EKREM ENGIN – 1593/1 Sk. No:16 Tayanç Apt. B Blok K:7 D:19

Mansuroglu Mah. Bayraklı/ IZMIR

DAVA: Kamulastırma (Bedel Tesbiti Ve Tescil)

DAVA TARIHI: 07/11/2014

KARAR TARIHI: 05/06/2015(Gerekçesi 10/06/2015 tarihinde yazılmıstır.)

Mahkememizde görülmekte bulunan Kamulastırma (Bedel Tesbiti Ve Tescil)

davasının yapılan açık yargılamasının sonunda,

GEREGI DÜSÜNÜLDÜ:

DAVA:

Davacı Karayolları Genel Müdürlügü vekili 05/11/2014 havale tarihli dilekçesinde

özetle; Denizli – Acıpayam Ayr. Çameli 13.Bölge hududu Il Yolu nedeni ile kamulastırılması

gerekli bir kısım tasınmazlar hakkında 17/06/2011 tarihinde Kamu Yararı Kararı alındıgını,

bu kapsamda yer alan tasınmazlardan Denizli Ili Çameli Ilçesi Kirazlıyayla Mahallesi 417 ada

17 parsel numaralı tasınmazın kamulastırılacak 1418,44 m² lik kısmına 41.466,31 TL deger

biçildigini, 4650 sayılı kanunun 3. Maddesi ile

degisik 2942 sayılı kanunun 8. Maddesi uyarınca tasınmaz maliki ile anlasma yoluna

gidildigini ancak taraflar arasında anlasma saglanamadıgını, sonuç olarak ise, söz konusu

tasınmazların kamulastırmaya tabii 1418,44 VE 182,20 m² lik kısımlarının kamulastırma

bedelinin tespitine, idare adına tescil ve yol olarak terkine, 2942 sayılı Yasanın 31-b maddesi

uyarınca tasınmaz üzerine serh konulmasına yargılama giderleri ve vekalet ücretinin

davalıdan tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmektedir.

CEVAP:

Davalı vekili25/11/2014 havale tarihli dilekçesinde özetle; Davacı idarenin kendi

bünyesi içerisindeolusturdugu Kıymet Taktiri Komisyonunca yeterli arastırma yapılmadan

kamulastırmaya konu tasınmazların birim bedelini ve toplam degerini gerçek rayiçlerin çok

altında belirleyerek müvekkil ve sair vatandasların magduriyetine sebep oldugunu ve taktir

edilen bedelin mutlaka arttırılması gerektigini, söz konusu tasınmaza komsu olarak bulunan

524 ada 1 parsel numaralı tasınmazın o günkü sahibi Turgut Asık’ın 2010 yılında almıs ve

alacak oldugu tüm kredilerine teminat teskil etmek üzere 90.000,00 TL üzerinden 1.dereceden

ve 1. Sıradan ipotek tesisve tescil isleminin yapıldıgını, 2010 yılında verilen kredi ve konulan

ipotege göre 3.374 m² nin tamamına 90.000 TL biçildigi düsünüldügünde ise m² ye 26.675 TL

verildigini, tasınmazın 2010 yılı itibariyle düsünüldügünde aradan geçen zamanda eklenince

degerin daha da arttıgını, bu tür davalarda emsal ve rızai satısların büyük önem tasıdıgını,

itibarla da idare tarafından belirlenen bedelin arttırılması gerektigini sonuç olarak ise, kesif ve

bilirkisi incelemesi ile tasınmazın gerçek bedelinin tespitine, tespit edilecek bedelin

kamulastırma tarihinden itibaren isleyecek Anayasanın 46. Maddesinde ifade edildigi sekilde

kamu alacaklarına uygulanan en yüksek faiziyle birlikte müvekkile ödenmesine yargılama

giderleri ile vekalet ücretinin davacı idareye yükletilmesine karar verilmesini talepetmektedir.

YARGILAMA

Mahallinde 23/02/2015 tarihinde kesif yapılmıs ve bilirkisilerin raporlarını zamanında

ibraz ettikleri görülmüs ancak verilen raporların Kamulastırma Kanunu ve Yargıtay’ın

yerlesmis içtihatlarına uygun olmadıgı ve hatalı degerlendirme yapıldıgının anlasılması

nedeniyle mahallinde 07/04/2015 tarihindeikinci kesif yapılmıs ve verilen zamanında verilen

bilirkisi raporları taraflara teblig edilmis, raporlara karsı itiraz sürelerinin dolması

beklenilmistir.

21/05/2015 tarihli celsede,13/04/2015 tarihli bilirkisi raporu ile belirlenen çıplak

toprak degeri57,607,04 tl, sınır agaçları bedeli olarak 3,146,67TL ve diger mütemmim cüz

bedeli olarak 21.930 TLolmak üzere toplamda 82.683,71TL kamulastırma bedelininmalik

adına bankaya bloke ettirilmesi ve buna iliskin makbuzun dosyaya ibraz edilmesi için davacı

kurum vekiline 15 gün süre verilmistir.

05/06/2015 tarihli celsede;

Karayolları vekilinin mazeret dilekçesi, yoklugunda karar verilmesi talebi ile

kamulastırma bedelini depo ettigine dair makbuzu mahkememize gönderdigi anlasılmıstır.

GEREKÇE:

Dava, kamulastırma bedelinin tespiti ve tescili talebine iliskindir.

Mahallinde 23/02/2015 tarihinde kesif yapılmıs ve bilirkisilerin raporlarını zamanında

ibraz ettikleri görülmüs ancak verilen raporların Kamulastırma Kanunu ve Yargıtay’ın

yerlesmis içtihatlarına uygun olmadıgı, tasınmazın sulanmasında kullanılan su kaynagı

mahkememizce gözlemlenmesine ragmen, tasınmazın kuru tarım arazisi oldugu seklinde vb.

Sekillerde hatalı degerlendirme yapıldıgının anlasılması nedeniyle mahallinde 07/04/2015

tarihindetekrar ikinci kesif yapılmıstır.

Kamulastırma Kanunu 10. Maddesi uyarınca olusturulan bilirkisi heyeti tarafından

düzenlenen 13/04/2015 tarihli rapora göre tasınmazın sulu tarım arazisi vasıflı oldugu, dava

konusu tasınmazın yapısı, mevkii, durumu, belediye hizmetlerinden faydalanıp

faydalanmadıgı, sehir merkezine uzaklıgı, piyasa alım satım rayiçleri göz önüne alınmak

suretiyle denetim ve hüküm vermeye elverisli, keza adil ve hakkaniyete uygun bir rapor

oldugu anlasılması nedeniyle bu rapora itibar edilerek, toplanan tüm deliller karsısında,

Denizli Ili, Çameli Ilçesi, Kirazlıyayla Mahallesi,518 ada 3parsel sayılı tasınmazın 182,20m²

lik kısmı ile ve 417 ada 17parsel sayılı tasınmazın 1.418,44 m²’lik çıplak toprak

degeri57,607,04TL, sınır agaçları bedeli olarak 3,146,67TL ve diger mütemmim cüz bedeli

olarak 21.930TLolmak üzere toplamda mülkiyet kamulastırma bedelinin82.683,71TL oldugu

ve davalının hissesine düsen bedelin davacı tarafça merkez subesi nezdinde ki Ziraat Bankası

………………………………………………………… nolu hesaba davalı adına 02/06/2015 tarihinde yatırılarak

buna dair dekontun ibraz edildigi anlasılmakla davacının davasının kabulüne ve dava konusu

tasınmazın davalı adına olan tapu kaydının iptali ile davacı adına tesciline davalı adına

yatırılan kamulastırma bedelinin davalılara derhal ödenmesine ayrıca 2942 sayılı yasanın 10.

Maddesinin 9. Fıkrası dikkate alınarak dava tarihinden itibaren 4 aylık sürenin bitimi olan

08/03/2015 tarihinden davacının kamulastırma bedelini elde etme hakkına sahip oldugu karar

tarihine kadar yasal faiz uygulanmasına karar vermek gerekmis ve asagıdaki sekilde hüküm

kurulmustur.

HÜKÜM(Gerekçesi yukarıda açıklandıgı üzere):

A)Davanın KABULÜ ILE,

1-Denizli Ili, Çameli Ilçesi, Kirazlıyayla Mahallesi,518 ada 3 parsel sayılı tasınmazın

182,20m² lik kısmı ile ve 417 ada 17 parsel sayılı tasınmazın 1.418,44 m²’lik çıplak toprak

degeri 57,607,04TL, sınır agaçları bedeli olarak 3,146,67TL ve diger mütemmim cüz bedeli

olarak 21.930TLolmak üzere toplamda MÜLKIYET KAMULASTIRMA

BEDELININ82.683,71 TL OLARAK TESPITINE,

2-Denizli Ili, Çameli Ilçesi, Kirazlıyayla Mahallesi, 518 ada 3 parsel sayılı tasınmazın

182,20 m² lik kısmı ile ve 417 ada 17parsel sayılı tasınmazın 1.418,44 m²’likkısmının davalı

adına olan tapu kaydının IPTALI ILE 10/04/2015 havale tarihli bilirkisi raporu uyarınca

TASINMAZIN KAMULASTIRILAN KISMININ KARAYOLLARI GENEL

MÜDÜRLÜGÜ ADINA TAPUYA KAYIT VE TESCLINE, yol olarak TERKININE,

3-Davalı adınaZiraat Bankasına yatırılan 82.683,71TLbedelinin davalıya ödenmesine,

belirlenen kamulastırma bedeline 08/03/2015 tarihinden, karar tarihine kadar geçen süre

içinyasal faiz uygulanmasına,

4-Kamulastırma bedeli olarak tespit edilip davacı tarafça Türkiye Ziraat Bankası

Çameli Subesine davalı adına açılan hesaba yatırılan 82.683,71TL’nin derhal davalıya

ödenmesine ve tapuda tescil isleminin yapılması için hükmün kesinlesmesi beklenmeksizin

Çameli Tapu Müdürlügü’ne ve Türkiye Ziraat Bankası Çameli Subesine ayrı ayrı müzekkere

yazılmasına,

5-Davacı idare harçtan muaf oldugundan harç alınmasına yer olmadıgına,

6-Davanın mahiyeti geregi yargılama giderlerinin davacı üzerinde bırakılmasına ,

7-AAÜT geregince kendini vekille temsil ettiren taraflar için vekalet ücreti takdiri

zorunlu oldugundan, davanın mahiyeti geregince takdir olunan 1.500,00 TL maktu vekalet

ücretinin davalıdan alınarak davacı idareye verilmesine,

8-AAÜT geregince kendini vekille temsil ettiren taraflar için vekalet ücreti takdiri

zorunlu oldugundan, davanın mahiyeti geregince takdir olunan 1.500,00 TL maktu vekalet

ücretinin davacıdan alınarak davalıya verilmesine,

Dair; tarafların yoklugunda,tescil hükmü yönünden kesin olmak üzere ve bedel tespiti

ile ilgili hüküm yönünden gerekçeli kararın taraflara tebliginden itibaren 15 günlük yasal süre

içerisinde mahkememize veya mahkememize iletilmek üzere herhangi bir Nöbetçi Asliye

Hukuk Mahkemesi’ne verilecek dilekçe ile Yargıtay temyiz yolu açık olmak üzere verilen

karar açıkça okunup usulen anlatıldı. 05/06/2015

Katip 167037 Hakim 150140

(Visited 2.239 times, 2 visits today)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bizi Takip Edin