Kamulaştırma Bedelin Tespiti Davası Emsal Karar 2

Kamulaştırma Bedelin Tespiti Davası Emsal Karar 2

Kamulaştırma Bedelin Tespiti Davası Emsal Karar 2

Bu örnek kararımızda ise kamulaştırmayı yapan idare vatandaşa kamulaştırmaya uğrayan taşınmazı için 183.943 TL  teklif ediyor. Bunu beğenmeyen vatandaş dava yoluna gidiyor ve aşağıda ki kararda da göreceğiniz üzere bedel tam 253.178,70 TL olarak belirleniyor.

Dememiz o ki eğer sizlerinde herhangi bir taşınmazı kamulaştırma kapsamına girdiyse ve kamulaştırmayı yapan İdare’nin taşınmazınıza biçtiği bedeli beğenmediyseniz o halde hakkınızı mahkemelerde arayınız. Ve bunun için de mutlaka kamulaştırma davalarında uzmanlaşmış bir kamulaştırma avukatı ile yola çıkınız.

İlgili kararı aşağıda yayınlıyoruz. Emsal olması dileğiyle..

TÜRK MİLLETİ ADINA
T.C.
İZMİR
3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
GEREKÇELİ KARAR
ESAS NO : 2015/480
KARAR NO : 2016/269

HAKİM : NİHAT AYYILMAZ 21878
KATİP : ELİF ÇAMOĞLU 100809

DAVACI : İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
VEKİLİ : Av. ELİF DİNÇEROĞLU – Cumhuriyet Bulvarı No:1 Konak/ İZMİR
DAVALI : P.Ö İsmetpaşa Mah 3662 Sok No:13 D:1-2 İzmir
VEKİLİ : Av. EKREM ENGİN – 1593/1 Sk. No:16 Tayanç Apt. B Blok K:7 D:19 Mansuroğlu Mah. Bayraklı/ İZMİR
DAVA : Kamulaştırma (Bedel Tesbiti Ve Tescil)
DAVA TARİHİ : 19/11/2015
KARAR TARİHİ : 12/07/2016
KARAR YAZIM TARİHİ : 03/08/2016
Mahkememizde görülmekte bulunan davanın yapılan açık yargılamasının sonunda,
GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:
İSTEM:
Davacı vekili dava dilekçesi ile; davalının maliki olduğu İzmir İli, Konak ilçesi, Gürçeşme Mahallesi, 41905 ada 10 parselde kayıtlı taşınmazın tamamının imar planında “Yeşildere Caddesini Otogara bağlayan 35 metrelik (Homeros Bulvarı) Bağlantı Yolunda” kalması nedeniyle Belediye Encümeni’nin 12/06/2014 tarih ve 01.817 sayılı kararı ile taşınmazın kamulaştırılmasına karar verildiğini, 183.943 TL olarak bedeli belirlendiğini ancak taşınmaz maliki ile yapılan görüşmelerde sonuç alınamadığı ve anlaşmazlık tutanağı düzenlendiğini, bu nedenlerle dava konusu taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespitine, tapu kaydındaki miktar fazlası, haciz, ipotek, vb. tüm şerh ve takyidatlardan ari olarak İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı adına tapuda tesciline/terkinine, varsa zemin üstü değerlerin Belediyeye aidiyetine karar verilmesini istemiştir.
YANIT:
Davalı vekili cevabında özetle; taşınmazın tapuda 1 katlı ev olarak geçmekte ise de taşınmazın halihazırda 3 katlı olduğunu, her türlü belediye hizmetlerinden yararlandığını, Kıymet Takdir Komisyonunca tespit edilen değerin çok düşük olup, mahkemece keşif ve bilirkişi incelemesi yapılarak, taşınmazın gerçek değerinin tespit edilmesini istemiştir.
KANITLAR VE TARTIŞIMI :
Dava konusu İzmir İli, Konak ilçesi, Gürçeşme Mahallesi, 41905 ada 10 parselde kayıtlı 79,00 m2’lik taşınmazın tapu kaydı incelendiğinde; taşınmazın bir kat ev vasfında olup davalı Pakize Özkan adına kayıtlı olduğu tespit edilmiştir.
Dava konusu taşınmaza ilişkin imar durumunun, vergi kayıtlarının, çap örneklerinin ayrı ayrı temin edilerek dosyaya sunulmuş oldukları, kamulaştırma ilanının yapıldığı görülmüştür.
Emsal taşınmaz kayıtları da dosyaya getirtilmiştir.
¸E-imza ¸E-imza
Konak Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün cevabi yazısı ile; 41905 ada 10 nolu parselin 27/11/2000 onay tarihli Gürçeşme Revizyon İmar Planında, yolda kaldığı, 3194 sayılı İmar Kanununun 18. maddesi hükmüne tabi olduğu açıklanmıştır.
Davacı tarafça kamulaştırmaya esas belgeler, encümen kararı, 27/08/2015 tarihli uzlaşmazlık tutanağı dava dilekçesi ekinde dosyaya sunulmuştur.
Mahkememizce deliller toplandıktan sonra dava konusu taşınmaz başında 28/01/2016 tarihinde keşif yapılmış, alınan 09/02/2016 havale tarihli bilirkişi kurulu raporuna göre; dava tarihi itibariyle dava konusu 41905 ada 10 nolu parselin arsa zemin m2 bedelinin 1.569,00 TL/m2 olarak belirlendiği, buna göre parselin zemin+zeminüstü toplam değerinin 253.178,70 TL olduğu açıklanmıştır.
Her ne kadar davacı vekili bilirkişi raporuna itiraz etmiş ise de; alınan 13/04/2016 havale tarihli ve 10/06/2016 havale tarihli bilirkişi kurulu ek raporlarında; önceki raporun tekrarlandığı, değiştirilecek bir hususun bulunmadığı bildirilmiştir.
Davacı Belediye tarafından, kamulaştırma bedeli 253.178,70 TL olarak 28/06/2016 tarihinde davalı adına Vakıflar Bankası Adliye Şubesine depo edilmiştir.
Dava kamulaştırma bedelinin tespiti ile taşınmazın davacı adına tescili istemli dava olup, yargı denetimine açık, hüküm kurmaya yeterli 09/02/2016 havale tarihli bilirkişi kurulu raporu gereği hesaplanan kamulaştırma bedeli doğrultusunda davanın kabulüne karar vermek gerekmiştir.
HÜKÜM :
1-Davanın KABULÜNE,
İzmir İli, Konak İlçesi, Gürçeşme Mahallesi 41905 ada 10 parselde oluşan kamulaştırma bedelinin 253.178,70 TL olduğunun TESPİTİNE,
Bu tutarın 19/03/2016 tarihinden hüküm tarihine kadar oluşacak yasal faizi ile birlikte davalıya ÖDENMESİNE,
Tapu kaydı üzerindeki kısıtlamaların bedele yansıtılmasına,
İzmir İli, Konak İlçesi, Gürçeşme Mahallesi 41905 ada 10 parselde davalı adına kayıtlı olan tapu kaydının İPTALİ ile davacı İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı adına TESCİLİNE,
2-Alınması gereken 29,20 TL harçtan, peşin alınan 27,70 TL harcın mahsubundan sonra kalan 1,50 TL harcın davanın mahiyeti gereği davacıdan alınarak, hazineye irat kaydına,
3-Davanın mahiyeti gereği davacının yaptığı yargılama giderlerinin kendi üzerinde bırakılmasına,
4-Davacı kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden yürürlükte bulunan AAÜT gereği 1.800-TL vekalet ücretinin davalıdan alınıp, davacıya verilmesine,
5-Davalı kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden yürürlükte bulunan AAÜT gereği 1.800-TL vekalet ücretinin davacıdan alınıp, davalıya verilmesine,
Dair tescil yönünden kesin, miktar yönünden tebliğden itibaren 15 gün içerisinde Yargıtay yolu açık olmak üzere verilen karar taraf vekillerinin yüzüne karşı açıkça okunup anlatıldı.12/07/2016

Katip 100809 Hakim 21878
¸E-imza ¸E-imza
BAKİYE HARÇ – 1.50 TL (DAVACIDAN)
Bu belge güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır

(Visited 566 times, 1 visits today)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bizi Takip Edin