Yeni Türk Ceza Kanunu’ nun Getirdikleri

Yeni Türk Ceza Kanunu’ nun Getirdikleri

Türk Ceza Kanunu (TCK), 78 yıl aradan sonra değiştirildi. TBMM Genel Kurulu’nda geçtiğimiz günlerde 343 maddesi benimsenen TCK Tasarısı’nın yürürlük ve yürütme maddesi  kabul edildi ve yasalaştı. Suçlarda ‘etkin pişmanlık’ getiren yasaya göre, suçtan dolayı pişman olan, suçun ve bunun sonucunda doğacak zararın oluşmasını önleyen, suçlunun yakalanmasına yardım eden kişiye ceza verilmeyecek.

 -‘OLASI KAST’- Suçun oluşması, kastın varlığına bağlı olacak. Kast, ‘suç tipindeki unsurların bilerek ve isteyerek gerçekleşmesi’ olarak tanımlandı. ‘Olası kast’ tanımı da TCK’ya girdi. Olası kast, kişinin suç tipindeki unsurların gerçekleşebileceğini öngörmesine rağmen hareket etmesi halinde söz konusu olacak. Bu halde, ağırlaşmış müebbet hapis cezası gerektiren suçlarda müebbet hapis cezasına, müebbet hapis cezası gerektiren suçlarda 20 yıldan 25 yıla kadar hapis cezasına hükmolunacak, diğer suçlarda ise temel ceza üçte birden yarısına kadar indirilebilecek. Taksirle işlenen fiiller, kanunun açıkça belirlediği hallerde cezalandırılacak. Taksir, dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırılık dolayısıyla bir davranışın suçun kanuni tanımında belirtilen sonucunun öngörülmeyerek gerçekleştirilmesi olarak tanımlandı. Taksirle işlenen suçtan dolayı verilecek ceza, failin kusuruna göre belirlenecek. Birden fazla kişinin taksirle işlediği suçlarda, herkes kendi kusurundan sorumlu olacak. Her failin cezası, kusuruna göre ayrı ayrı belirlenecek.

-‘HAKSIZ TAHRİK’ İNDİRİMİ- Kamuoyunda, ‘töre’ veya ‘namus cinayeti’ olarak adlandırılan akraba içi öldürme suçlarında uygulanan haksız tahrik indirimi uygulaması değiştirildi. Buna göre, ‘haksız tahrik’ için haksız bir fiilin varlığı aranacak. Haksız bir fiilin meydana getirdiği hiddet veya şiddetli elemin etkisi altında suç işleyen kimseye ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası yerine 18 yıldan 24 yıla kadar, müebbet hapis cezası yerine de 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası verilecek. Diğer durumlarda, verilecek cezanın dörtte birinden dörtte üçüne kadarı indirilecek.

ADLİ PARA CEZASI- Adli para cezası, aksi bir hüküm yoksa 5 günden az, 730 günden fazla olmamak üzere belirlenen tam gün sayısının, bir gün karşılığı olarak takdir edilen miktarla çarpılması suretiyle hesaplanan tutar olarak hükümlü tarafından devlet hazinesine ödenecek. En az 20 en fazla 100 Yeni Türk Lirası (YTL) olan bir gün karşılığı adli para cezasının miktarı kişinin ekonomik ve diğer şahsi halleri gözönünde bulundurularak takdir edilecek. Hakim, ekonomik ve şahsi halleri göz önünde bulundurarak kişiye adli para cezasını ödemesi için hüküm kesinleştikten itibaren 1 yıldan fazla olmamak üzere süre tanıyabilecek, ayrıca bu cezanın taksitler halinde ödenmesine de karar verebilecek. Taksit süresi 2 yılı geçmeyecek ve miktarı 4’ten az olmayacak.

-SOYKIRIM VE İNSANLIĞA KARŞI SUÇLAR- Soykırım ve insanlığa karşı suçlar ilk kez TCK’da ayrıntılı olarak düzenlendi. Buna göre, bir planın icrası suretiyle milli, etnik, ırki veya dini bir grubun tamamen veya kısmen yokedilmesi amacıyla, bu grup üyelerine karşı kasten öldürme, kişilerin bedensel veya ruhsal bütünlüğüne zarar verme, grubun tamamen veya kısmen yokedilmesi sonucunu doğuracak koşullarda yaşamaya zorlanması, grup içinde doğumlara engel olunması, gruba ait çocukların bir başka gruba zorla nakledilmesi, ‘soykırım’ suçu sayılacak. Soykırım suçu failine ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilecek. Ancak, soykırım kapsamında işlenen kasten öldürme ve kasten yaralama suçları açısından, belirlenen mağdur sayısınca gerçek içtima hükümleri uygulanacak. Ayıca, bu suçlardan dolayı zamanaşımı işlemeyecek. Irki veya dini saiklerle toplumun bir kesimine karşı bir plan doğrultusunda sistemli olarak kasten öldürme, kasten yaralama, işkence, eziyet veya köleleştirme, kişi hürriyetlerinden yoksun kılma, bilimsel deneylere tabi kılma, cinsel saldırıda bulunma, çocukların cinsel istismarı, zorla hamile bırakma, ‘insanlığa karşı suç’ sayılacak. Bu suçlardan dolayı zamanaşımı işlemeyecek. Bu suçları işlemek maksadıyla örgüt kuran veya yöneten kişilere 10 yıldan 15 yıla, bu örgütlere üye olanlara 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası verilecek ve zamanaşımı işlemeyecek.

-TÖRE CİNAYETLERİ– Kasten adam öldürme suçunu işleyen kimse müebbet hapis cezasıyla cezalandırılacak. Kasten adam öldürmenin suçu, tasarlayarak; canavarca hisle veya eziyet çektirerek; yangın, su baskını, tahrip, batırma veya bombalama ya da nükleer, biyolojik veya kimyasal maddeler kullanılmak suretiyle; üstsoy ya da altsoydan birine ya da eş veya kardeşe, 18 yaşından küçüğe, fizik ve ruhsal açıdan kendisini savunamayacak durumda bulanan kişiye karşı ve kan gütme saikiyle işlenmesi halinde ise kişiye ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilecek. Nitelikli adam öldürme halleri arasında sayılan töre saikiyle işlenen cinayetlerde, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenecek. İhmal sebebiyle kasten insan öldürmenin cezası da ağırlaştırıldı. Belli bir yükümlülüğün ihmaliyle ölüme neden olan kişi hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası yerine 20 yıldan 25 yıla kadar, müebbet hapis cezası yerine 15 yıldan 20 yıla kadar, diğer hallerde ise 10 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasına hükmolunacak. Başkasını intihara azmettiren, teşvik eden, başkasının intihar kararını kuvvetlendiren ya da başkasının intiharına herhangi bir şekilde yardım eden kişi hakkında 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası verilecek.

-ORGAN VE DOKU TİCARETİ- Hukuken geçerli rızaya dayalı olmaksızın kişiden organ alan kimse, 5 yıldan 9 yıla kadar hapse çarptırılacak. Suç konusu doku olursa, 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezasına hükmolunacak. Belli bir çıkar karşılığı hukuka aykırı olarak ölüden organ veya doku alan kimse, 1 yıla kadar hapis cezasına çarptırılacak. -KÜRTAJ SÜRESİ KORUNDU- Kürtaj süresi 10 hafta olarak korunan yasaya göre, rızası olmaksızın bir kadının çocuğunu düşürten kişi, 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezasına çarptırılacak. Tıbbi zorunluluk bulunmadığı halde, rızaya dayalı olsa bile, gebelik süresi 10 haftadan fazla olan bir kadının çocuğunu düşürten kişi, 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacak. Bu durumda, çocuğun düşürülmesine rıza gösteren kadın hakkında bir yıla kadar hapis veya adli para cezası verilecek. Rızaya dayalı olsa bile gebelik süresi 10 haftayı doldurmamış olan bir kadının çocuğunun yetkili olmayan bir kişi tarafından düşürtülmesi halinde 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası uygulanacak.

-TECAVÜZLE HAMİLE KALINMASI…- Kadının mağduru olduğu bir suç sonucu (tecavüz) gebe kalması halinde, süresi 20 haftadan fazla olmamak ve kadının rızası alınmak koşuluyla gebeliği sona erdirenlere ceza verilmeyecek. Ancak, bunun için gebeliğin uzman hekimler tarafından hastane ortamında sona erdirilmesi zorunlu tutulacak. Gebelik süresi 10 haftadan fazla olan kadının çocuğunu isteyerek düşürmesi halinde bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacak. Bir erkek veya kadını rızası olmaksızın kısırlaştıranlara 3 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası verilecek. -CİNSEL SALDIRI- Cinsel davranışlarla bir kimsenin vücut dokunulmazlığını ihlal eden kişiye, mağdurun şikayeti üzerine 2 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası verilecek. Fiilin, vücuda organ veya sair bir cisim sokulması suretiyle işlenmesi durumunda 7 yıldan 12 yıla kadar hapis cezasına hükmolunacak. Bunun eşe karşı işlenmesi halinde ise soruşturma ve kovuşturmanın yapılması mağdurun şikayetine bağlı olacak. Cinsel saldırı suçunun beden ve ruh bakımından kendisini savunamayacak kişiye, kamu görevinin ve hizmet ilişkisinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılarak, bir, iki ve üçüncü derecede kan ve kayın hısımlığı ilişkisi içinde bulunan bir kişiye silahla veya birden fazla kişi tarafından birlikte işlenmesi halinde bu ceza, yarı oranında artırılacak. Cinsel saldırı suçunun işlenmesi sırasında mağdurun direncinin kırılmasını sağlayacak ölçünün ötesinde cebir ve şiddet kullanılması durumunda kişi ayrıca kasten yaralama suçundan dolayı cezalandırılacak. Cinsel saldırı suçunun sonucunda mağdurun beden veya ruh sağlığının bozulması halinde faile 10 yıldan az olmamak üzere hapis cezası verilecek. Suç sonucunda mağdurun ölümü halinde, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına hükmolunacak.

-ÇOCUKLARIN İSTİSMARI- Çocukların cinsel istismarına da ağır cezalar getiren yasaya göre, çocuğu cinsel yönden istismar eden kişi, 3 yıldan 8 yıla kadar hapisle cezalandırılacak. Cinsel istismarın vücuda organ veya sair bir cisim sokulması suretiyle gerçekleştirilmesi durumunda 8 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasına hükmolunacak. Cinsel istismar üstsoy, ikinci veya üçüncü derecede kan veya kayın hısmı, üvey baba, evlat edinen, vasi, eğitici, öğretici, bakıcı, sağlık hizmeti veren veya koruma ve gözetim yükümlülüğü bulunan diğer kişiler tarafından ya da hizmet ilişkisinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle gerçekleşirse verilecek ceza yarı oranında artırılacak.

-REŞİT OLMAYANLA CİNSEL İLİŞKİ- Cebir, tehdit ve hile olmaksızın 15 yaşını bitirmiş olan çocukla cinsel ilişkide bulunan kişi, mağdurun şikayeti üzerine 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezasına çarptırılacak. Fail mağdurdan 5 yaş daha büyükse şikayet koşulu aranmaksızın cezası 2 kat artırılacak. Bir kişiyi cinsel amaçlı olarak taciz eden kişi hakkında mağdurun şikayeti üzerine 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası veya adli para cezası istenecek.

-ÖZEL HAYATIN GİZLİLİĞİ- Kişiler arasında haberleşmenin gizliliğini ihlal eden kimse, 6 aydan 2 yıla kadar hapis veya adli para cezasına çarptırılacak. Gizliliğin haberleşmenin kaydı yoluyla ihlal edilmesi durumunda bir yıldan 3 yıla kadar hapis cezası verilecek. Kişiler arasında aleni olmayan konuşmaları, taraflardan birinin rızası olmaksızın bir dinleme aletiyle izleyen ve bunları ses cihazıyla kaydeden kişi hakkında 2 aydan 6 aya kadar hapis cezası istenecek. Katıldığı aleni olmayan bir söyleşiyi, diğer katılanların onayı olmadan ses alma cihazı ile kayda alan kişi 6 aya kadar hapis veya adli para cezası ile cezalandırılacak. Bu suçları işleyerek elde edildiği bilinen bilgilerden yarar sağlayan veya bunları başkalarına veren veya diğer kişilerin bilgi edinmelerini sağlayan kişi, 6 aydan 2 yıla kadar hapis ve bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılacak. Kabul edilen bir önerge ile bu konuşmaların basın veya yayın yoluyla yayınlanması durumunda verilecek cezanın üçte biri oranında artırılmasından vazgeçildi. Kişilerin özel hayatının gizliliğini ihlal eden kimse hakkında 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istenecek, gizliliğin görüntü veya seslerin kayda alınması yoluyla ihlali durumunda cezanın alt sınırı bir yıldan az olmayacak.

-KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI- Hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydeden kimseye 6 aydan 3 yıla kadar hapis; kişilerin siyasi, felsefi veya dini görüşlerine, ırki kökenlerine, hukuka aykırı olarak ahlaki eğilimlerine, cinsel yaşamlarına, sağlık durumlarına veya sendikal bağlantılarına ilişkin bilgileri kişisel veri olarak kaydeden kimse hakkında da aynı ceza ile; kişisel verileri hukuka aykırı olarak başkasına veren, yayan veya ele geçiren kişi ise bir yıldan 4 yıla kadar hapisle cezalandırılacak. Kişisel verilerin kaydedilmesi, verilerin hukuka aykırı olarak ele geçirilmesi veya verileri yok etme hariç bu suçların soruşturulması ve kovuşturulması şikayete bağlı olacak. Yasaya göre, başkasına ait taşınır malı kendisine veya başkasına bir yarar sağlamak amacıyla bulunduğu yerden alan kimseye bir yıldan 3 yıla kadar hapis cezası verilecek. Ekonomik değer taşıyan her türlü enerji, ‘taşınır mal’ sayılacak. Nitelikli hırsızlık suçunun elektrik enerjisi hakkında işlenmesi halinde ise cezası, 2 yıldan 5 yıla kadar hapis olacak. ‘Nitelikli hırsızlık’ kapsamına alınan kapkaç suçunun cezası 3 yıldan 7 yıla kadar hapis olacak. Beden ve ruh sağlığını korumayacak durumda olanlardan kapkaç yapanlara ceza üçte bir oranında artırılarak uygulanacak. Hırsızlık suçunun; sıvı veya gaz halindeki enerji hakkında ve bunların nakline, işlenmesine, depolanmasına ait tesislerde işleyenler 3-7 yıl arasında hapis cezasıyla cezalandırılacak. Bu suç örgüt halinde işlenirse 15 yıla kadar hapis ve 10 bin güne kadar adli para cezasına hükmolunacak.

ETKİN PİŞMANLIK- Hırsızlık, mala zarar verme, güveni kötüye kullanma, dolandırıcılık ve karşılıksız yararlanma suçları tamamlanmasına karşın hakkında kovuşturma açılmadan etkin pişmanlık gösterenlerin cezası üçte birden üçte ikiye kadar indirilecek. Yağma suçunda ise cezada altıda birden üçte bire kadar indirim yapılacak. Kısmen geri verme veya tazmin halinde etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanabilmesi için mağdurun rızası aranacak.

-GECEKONDU YAPTIRANA AĞIR CEZA- Yapı ruhsat müsadesi alınmadan veya ruhsata aykırı bina yapan veya yaptıran kişi bir yıldan 5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacak. Yapı ruhsat müsadesi olmadan başlatılan inşaatlar dolayısıyla kurulan şantiyelere elektrik, su veya telefon bağlantısı yapılmasına müsade eden kişi de aynı cezaya çarptırılacak. Yapı kullanma izni alınmamış binalarda herhangi bir sınayi faaliyetinin icrasına müsade eden kişi hakkında 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezasına hükmolunacak. Kişinin ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak yaptırdığı binaya imar plan ve ruhsatına uygun hale getirmesi durumunda kamu davası açılamayacak, açılmış olan kamu davası düşecek, mahkum olunan ceza bütün sonuçlarıyla ortadan kalkacak. -MÜSTEHCENLİK- Alenen cinsel ilişkide bulunan veya teşhircilik yapan kişi, 6 aydan bir yıla kadar hapisle cezalandırılacak. Bir çocuğa müstehcen görüntü, yazı veya sözleri içeren ürünleri veren, bunların içeriğini gösteren, okuyan, okutan veya dinleten; bunların içeriklerini çocukların girebileceği veya görebileceği yerlerde ya da alenen gösteren, görülebilecek şekilde sergileyen, okuyan, okutan, söyleyen, söyleten; bu ürünleri içeriğine vakıf olunabilecek şekilde satışa veya kiraya arzeden; bu ürünleri satışına mahsus alışveriş yerleri dışında satan veya kiraya veren; bu ürünleri sair mal veya hizmet satışları yanında veya dolayısıyla bedelsiz olarak veren veya dağıtan, reklamını yapan kişi hakkında 6 aydan 2 yıla kadar hapis ve adli para cezası istenecek. Müstehcen görüntü, yazı veya sözleri basın ve yayın yoluyla yayınlayan veya yayınlamasına aracılık eden kişi 6 aydan 3 yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar adli para cezasına çarptırılacak. Müstehcen görüntü, yazı veya sözleri içeren ürünlerin üretiminde çocukları kullanan kişiye, 5 yıldan 10 yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar adli para cezası verilecek. Bu ürünleri ülkeye sokan, çoğaltan, satışa arzeden, satan, nakleden, depolayan, başkalarının kullanımına sunan veya bulunduran kişi, bir yıldan 4 yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar adli para cezasına çarptırılacak. Şiddet kullanılarak, hayvanlarla, ölmüş insan bedeni üzerinde veya doğal olmayan yoldan yapılan cinsel davranışlara ilişkin yazı, ses ve görüntü içeren ürünleri üreten, ülkeye sokan, satışa arzeden, satan, nakleden, depolayan, başkalarının kullanımına sunan veya bulunduran kişi de bir yıldan 4 yıla kadar hapisle yargılanacak. Bu ürünlerin içeriğini basın ve yayın yoluyla yayınlayan veya yayınlanmasına aracılık eden ya da çocukların ulaşmasını sağlayan kişi ise 6 yıldan 10 yıla kadar hapis cezasına çarptırılacak. Bu düzenleme, bilimsel eserler ile çocukların pornografide kullanılması hariç olmak üzere sanatsal ve edebi eserler için uygulanmayacak.

-FUHUŞ- Çocukların fuhuşa teşvik edilmesine de ağır yaptırımlar getiriliyor. Çocuğu fuhuşa teşvik eden, bunu kolaylaştıran kişiye 4 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası ve 5 bin güne kadar adli para cezası verilecek. Bu suçun işlenişine yönelik hazırlık hareketleri de ‘tamamlanmış suç’ gibi cezalandırılacak. Bir kimseyi fuhuşa teşvik eden ve bunu kolaylaştıran kimseye 2 yıldan 4 yıla kadar hapis ve 3 bin güne kadar adli para cezası verilecek. Fuhuşa sürüklenen kişinin kazancından yararlanılarak kısmen veya tamamen geçimin sağlanması da fuhuşa teşvik sayılacak. Fuhuş amacıyla ülkeye insan sokan ve ülke dışına insan çıkaran da aynı cezayı alacak. Fuhuşa sürüklenen kişi tedavi ve terapiye tabi tutulacak.

-ÇOCUĞUNU DÖVEN ANNE VE BABAYA DA CEZA- Sağlık kurumundaki bir çocuğu başka bir çocukla karışmasına neden olan kişi hakkında bir yıla kadar hapis cezası istenecek. Aynı konutta birlikte yaşadığı kişilerden birine karşı kötü muamele yapan kimse, 2 aydan bir yıla kadar hapis cezasına çarptırılacak. İdaresi altında bulunan veya büyütmek, okutmak, bakmak, korumak veya bir meslek veya sanat öğretmekle yükümlü olduğu kişi üzerinde disiplin yetkisini kötüye kullanan kimseye, bir yıla kadar hapis cezası verilecek. Aile hukukundan doğan bakım, eğitim, destek olma yükümlüğünü yerine getirmeyen kişi, şikayet üzerine, bir yıla kadar hapis cezasına çarptırılacak. Hamile olduğunu bildiği eşini veya sürekli birlikte yaşadığı ve kendisinden gebe kalmış olduğunu bildiği evli olmayan bir kadını çaresiz durumda terk eden kimse hakkında 3 aydan bir yıla kadar hapis cezası istenecek. Velayet hakları kaldırılmış olsa da itiyadı sarhoşluk, uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin kullanılması ya da onur kırıcı tavır ve hareketler sonucu maddi ve manevi özen noksanlığı nedeniyle çocukların ahlaki, güvenlik ve sağlığını ağır şekilde tehlikeye sokan anne veya baba, 3 aydan bir yıla kadar hapis cezasına çarptırılacak.

-TEFECİLİK- ‘Tefecilik’ suçunu da yeniden düzenleyen yasaya göre, kazanç elde etmek amacıyla başkasına ödünç para verenlere 2 yıldan 5 yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar adli para cezası verilecek. Cebir veya tehditle bir kimseyi sınai veya ticari bir sırrı açıklamaya mecbur kılanlar ise 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanacak.

-SAHTE KREDİ KARTI KULLANAN- Bilişim sisteminin bütününe veya bir kısmına hukuka aykırı olarak giren veya orada kalmaya devam eden kimseye bir yıla kadar hapis veya adli para cezası verilecek. Bu fiil nedeniyle sistemin içerdiği veriler yokolur veya değişirse 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezasına hükmolunacak. Bir bilişim sisteminin işleyişini engelleyen veya bozan kimseye bir yıldan 5 yıla; sisteme hukuka aykırı şekilde veri yerleştiren, varolan verileri başka yere gönderen, erişilmez kılan, değiştiren, yokeden kimse hakkında ise 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası istenecek. Bu suçun, bir banka veya kredi kurumuna ya da bir kamu kurumu veya kuruluşuna ait bilişim sistemi üzerinde işlenmesi halinde verilecek ceza yarı oranında artırılacak. Sahte oluşturulan veya üzerinde sahtecilik yapılan bir banka veya kredi kartını kullanmak suretiyle kendisine veya başkasına yarar sağlayan kişi, 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılacak.

-GENİTAL MUAYENE- Yetkili hakim ve savcı kararı olmaksızın, kişiyi genital muayeneye gönderen veya bunu yapan fail hakkında 3 aydan bir yıla kadar hapis cezası istenecek.

-ADİL YARGILAMAYI ETKİLEME- Bir olayla ilgili olarak soruşturma veya kovuşturma kesin hükümle sonuçlanıncaya kadar savcı, hakim, mahkeme, bilirkişi veya tanıkları etkilemek amacıyla alenen sözlü veya yazılı beyanda bulunan kişi hakkında 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezasına hükmolunacak. Bu suçun basın ve yayın yoluyla işlenmesi halinde ceza yarı oranında artırılacak.

DEVLETİN BİRLİĞİ VE ÜLKE BÜTÜNLÜĞÜNÜ BOZMA- Devletin topraklarının tamamını veya bir kısmını yabancı bir devletin egemenliği altına koymak, devletin birliğinin bozmak, devletin egemenliği altında bulunan topraklardan bir kısmını devlet idaresinden ayırmak, devletin bağımsızlığın zayıflatmak amacına yönelik elverişli bir fiil işleyen kimseye, idam yerine konan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilecek. Temel milli yararlara karşı fiillerde bulunmak maksadıyla veya bu nedenle, yabancı kuruluşlardan doğrudan veya dolaylı olarak kendisi veya başkası için maddi yarar sağlayanlara, 3 yıldan 10 yıla kadar hapis ve 10 bin güne kadar adli para cezası verilecek. Türkiye’nin savaş halinde olduğu devlete, savaşta Türkiye devletinin aleyhine kullanabileceği her türlü eşyayı karşılıklı veya karşılıksız veya doğrudan veya dolaylı olarak veren kişiler için 5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istenecek. Bu hüküm, Türkiye’de oturan yabancılar hakkında da uygulanacak.

(Visited 26 times, 1 visits today)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bizi Takip Edin