Trafik kazalarında tazminat için kurulan Güvence Hesabı nedir? Sigortaya başvuru ve dava zaman aşımı süresi?

Trafik kazalarında tazminat için kurulan Güvence Hesabı nedir? Sigortaya başvuru ve dava zaman aşımı süresi?

Tür­ki­ye`de son 10 yıl­da mey­da­na ge­len tra­fik ka­za­la­rın­da 50 bin­den faz­la ki­şi öl­dü, 1 mil­yo­nun üze­rin­de ki­şi ya­ra­lan­dı ya da sa­kat kal­dı. “2009 yı­lı Tra­fik Fa­ali­yet ra­po­ru`nda yer alan ve­ri­le­re gö­re, Tür­ki­ye`de tra­fik ka­za­la­rın­da­ki ölüm­ler, “ölüm ne­den­le­ri“ ara­sın­da üçün­cü sı­ra­da yer alı­yor. Dün­ya­da da her yıl 1 mil­yon 250 bi­nin üze­rin­de in­san, tra­fik ka­za­la­rın­da ölü­yor.

Tür­ki­ye`de son 10 yıl­da tra­fik ka­za­la­rı yüz­de 95 ar­tar­ken, ölüm­lü ka­za sa­yı­sın­da yüz­de 31 azal­ma ger­çek­leş­ti. Bu sü­re­de, ya­ra­lan­ma­lı ka­za sa­yı­sın­da yüz­de 37, mad­di ha­sar­lı ka­za sa­yı­sın­da ise yüz­de 105 ar­tış gö­rül­dü.

Bu ka­za­lar­da ne ya­zık ki bir­çok ki­şi ya sa­kat ka­lı­yor ya­da ya­kın­la­rı­nı kay­be­di­yor. Pe­ki bu ka­za­lar­dan do­la­yı be­de­ni­ni­ze ge­len za­rar­la­rı ya da ya­kın­la­rı­nı­zı kay­bet­mek­ten do­la­yı kay­bet­ti­ği­niz des­te­ği­ni­zi si­ze çar­pan ara­cın zo­run­lu tra­fik si­gor­ta­sın­dan ta­lep ede­bi­le­ce­ği­ni­zi bi­li­yor muy­du­nuz? Üs­te­lik si­ze çar­pan ara­cın zo­run­lu tra­fik si­gor­ta­sı ol­ma­sa bi­le ve­ya si­ze çar­pan ara­cın be­lir­le­ne­me­me­si du­ru­mun­da bi­le bu taz­mi­na­tı al­ma­ya hak­kı­nız var.

Na­sıl mı? Gü­ven­ce He­sa­bıy­la. Pe­ki ne­dir bu Gü­ven­ce he­sa­bı? Gü­ven­ce He­sa­bı; 14 Ha­zi­ran 2007 ta­rih, 5684 sa­yı­lı Si­gor­ta­cı­lık Ka­nu­nu’nun 14 ün­cü mad­de­siy­le Tür­ki­ye Si­gor­ta ve Re­asü­rans Şir­ket­le­ri bün­ye­sin­de ku­rul­muş ve kap­sa­mın­da bu­lu­nan zo­run­lu si­gor­ta­la­rın sağ­la­dı­ğı te­mi­nat­la­ra iliş­kin ola­rak; ka­za­ya se­be­bi­yet ve­ren ara­cın be­lir­le­ne­me­me­si, ka­za­nın mey­da­na gel­di­ği ta­rih­te ge­çer­li si­gor­ta­nın bu­lun­ma­ma­sı ve­ya ça­lın­mış ve­ya gasp edil­miş araç­lar­la ka­za­ya se­be­bi­yet ve­ril­me­si du­rum­la­rın­da, ka­za­lar­da za­rar gö­ren ki­şi­le­rin, si­gor­ta gü­ven­ce­sin­den yok­sun kal­ma­la­rı ne­de­niy­le uğ­ra­ya­cak­la­rı be­de­ni za­rar­la­rın gi­de­ril­me­si ama­cıy­la ku­rul­muş­tur.

Si­gor­ta­cı­lık Ka­nu­nu’nun 14. mad­de­sin­de Gü­ven­ce He­sa­bı’ndan han­gi du­rum­lar­da taz­mi­nat ta­lep edi­le­bi­le­ce­ği be­lir­til­miş­tir.

Bun­la­rı da kı­sa­ca özet­ler­sek; Si­gor­ta­lı­nın tes­pit edi­le­me­me­si du­ru­mun­da ki­şi­ye ge­len be­den­sel za­rar­lar için, Ka­za­nın mey­da­na gel­di­ği ta­rih­te ge­çer­li olan te­mi­nat tu­tar­la­rı dâ­hi­lin­de si­gor­ta­sı­nı yap­tır­ma­mış olan­la­rın ne­den ol­du­ğu be­den­sel za­rar­lar için, Si­gor­ta şir­ke­ti­nin ruh­sat­la­rı­nın ip­tal edil­me­si ya da if­la­sı ha­lin­de öde­mek­le yü­küm­lü ol­du­ğu ama öde­ye­me­dik­le­ri mad­dî ve be­den­sel za­rar­lar için, Ça­lın­mış ve­ya gasp edil­miş bir ara­cın ka­rış­tı­ğı ka­za­da, araç sa­hi­bi­nin so­rum­lu tu­tul­ma­dı­ğı hal­ler­de, ki­şi­ye ge­len be­den­sel za­rar­lar için Gü­ven­ce He­sa­bın­dan taz­mi­nat ta­lep ede­bi­lir­si­niz.

Fa­kat ka­za­ze­de­le­rin bu­ra­da dik­ka­te et­me­le­ri ge­re­ken hu­sus za­ma­na­şı­mı sü­re­si­ni ka­çır­ma­mak­tır. 2918 sa­yı­lı KTK’nun 109.mad­de­sin­de, her ne ka­dar iki yıl­lık za­ma­na­şı­mın­dan söz edil­miş ise de, bu sü­re yal­nız­ca araç ha­sar­la­rın­da ge­çer­li olup, ölüm ve ya­ra­lan­ma­lar­da 109.mad­de­nin 2.fık­ra­sın­da­ki “u­za­mış ce­za za­ma­na­şı­mı­” uy­gu­lan­mak ge­re­kir. 5237 sa­yı­lı ye­ni Türk Ce­za Ya­sa­sı’nın yü­rür­lü­ğe gir­me­sin­den son­ra Ya­sa’nın 66’ncı mad­de­si­ne gö­re, bir ölü ve­ya bir ya­ra­lı var­sa 8 yıl, bir­den faz­la ölü ile bir ölü ve bir ve­ya bir­den faz­la ya­ra­lı var­sa za­ma­na­şı­mı 15 yıl ol­muş­tur.

Son yıl­lar­da, si­gor­ta sek­tö­rü­nün bü­yük bir bö­lü­mü­nü ele ge­çi­ren ya­ban­cı si­gor­ta şir­ket­le­ri­nin, ken­di ül­ke­le­rin­de as­la yap­ma­dık­la­rı ve yap­ma­ya­cak­la­rı hak­sız­lık­la­rı, bi­zim ül­ke­miz­de yap­mak­ta uza­mış za­ma­na­şı­mı­nı hiç dik­ka­te al­ma­ya­rak ka­za ta­ri­hin­den iki yıl geç­tik­ten son­ra ya­pı­lan taz­mi­nat baş­vu­ru­la­rın­da yan­lış za­ma­na­şı­mı sa­vun­ma­sıy­la mah­ke­me­le­ri ya­nılt­mak­ta, da­va­la­rın uza­ma­sı­na ne­den ol­mak­ta­dır­lar

Ama tra­fik ka­za­la­rın­dan do­la­yı mağ­dur olan­la­rın ne­re­dey­se ta­ma­mı, bu hak­la­rı­nı bil­me­mek­te ya da si­gor­ta sim­sar­la­rı ta­ra­fın­dan kan­dı­rı­la­rak hak ede­cek­le­ri taz­mi­na­tı ala­ma­mak­ta ve­ya ek­sik al­mak­ta­dır­lar. Her ne­den­se il­gi­li yer­le­re ve sav­cı­lık­la­ra şi­kâ­yet­te bu­lun­ma­yı dü­şün­me­mek­te, hu­ku­ki yar­dım al­ma­dık­la­rın­dan hak­la­rı­nı kay­bet­mek­te­dir­ler. Üs­te­lik Ge­rek Si­gor­ta Şir­ket­le­ri ge­rek­se Gü­ven­ce He­sa­bın­dan ta­lep edi­le­cek taz­mi­nat­lar için, ge­rek­li bel­ge­ler ile usu­lü­ne uy­gun şe­kil­de baş­vu­ru yap­ma­nız ha­lin­de da­va aç­ma­nı­za da­hi ge­rek kal­ma­ya­cak­tır. Bu se­bep­le hak kay­bı­na uğ­ra­ma­mak için hu­kuk­çu­lar ara­cı­lı­ğı ile iş­lem­le­ri ta­kip et­me­ni­zi özel­lik­le öne­ri­rim.

Tra­fik gü­nü­mü­zün en ön­de ge­len so­run­la­rın­dan bi­ri­dir. Ne ka­dar ön­lem alı­nır­sa alın­sın yi­ne de bel­li ka­za­la­rın mey­da­na gel­me­si top­lum­sal ha­ya­tın bir ger­çe­ği­dir. Bu ne­den­le, tra­fik her za­man çö­zül­me­si ve dü­zen­len­me­si ge­re­ken bir so­run ola­rak de­vam ede­cek­tir an­cak di­le­ği­miz ola­bil­di­ğin­ce azal­ma­sı­dır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Follow us on Social Media