Boşanma Davasında Maddi Manevi Tazminat

Boşanma Davasında Maddi Manevi Tazminat

boşanma tazminatMevcut veya beklenen menfaatleri boşanma yüzünden zedelenen kusursuz veya daha az kusurlu taraf, kusurlu taraftan uygun bir maddi tazminat isteyebilir (TMK. m: 174/1). Boşanmaya sebep olan olaylar yüzünden kişilik hakkı saldırıya uğrayan taraf, kusurlu olan diğer taraftan manevi tazminat olarak uygun miktarda bir para ödenmesini isteyebilir (TMK. m: 174/11).İstenecek tazminat maddi ve manevi olmak üzere iki türlüdür:

Maddi tazminat istemenin şartları şunlardır:
Tazminat isteyen taraf kusursuz ya da daha az kusurlu olmalıdır. Davalı taraf kusurlu olmalıdır. Davalı taraf boşanmaya kendi kusuruyla sebep olmuşsa, onun aleyhine tazminata hükmedilemez. Tazminat isteyen tarafın mevcut veya beklenen bir menfaati boşanma sebebiyle zedelenmiş olmalıdır.

Manevi tazminat istemenin şartları şunlardır:
Davalı taraf kusurlu olmalıdır. Kusurun ağır olması şart değildir. Tazminat isteyen tarafın kişilik hakkı zedelenmiş olmalıdır.Kişilik hakkının zedelenmiş olup olmadığı, boşanmaya sebep olan olayın mahiyetine ve istemde bulunan tarafın duyduğu elem ve üzüntünün derecesine göre tayin edilir.

Zamanaşımı :
Evliliğin boşanma sebebiyle sona ermesinden doğan dava hakları, boşanma hükmünün kesinleşmesinin üzerinden 1 yıl geçmekle zamanaşımına uğrar. Tmk madde 178 Boşanmadan sonra açılacak nafaka davalarında, nafaka alacaklısının yerleşim yeri mahkemesi yetkilidir (TMK. m: 177). Dava Aile Mahkemesinde açılır.

Dava nasıl görülür?
Nüfus kaydı getirtilir. Davayı ispat etmek için sürülen belgeler incelenir. Kusur araştırılır. Tarafların mali ve sosyal durumları araştırılır. Bilirkişi mütalaası alınır. Manevi tazminat olarak mutlaka belli bir paraya hükmedilir (TMK.m: 174/H)

Tazminat Ve Nafakanın Ödenme Şekli :
Bu konu TMK. m: 176′da şöyle düzenlenmiştir: Maddi tazminat ve yoksulluk nafakasının toptan veya durumun gereklerine göre irat biçiminde ödenmesine karar verilebilir. Manevi tazminatın irat biçiminde ödenmesine karar verilemez. İrat biçiminde ödenmesine karar verilen maddi tazminat veya nafaka, alacaklı tarafın yeniden evlenmesiyada taraflardan birinin ölümü halinde kendiliğinden kalkar; alacaklı tarafın evlenme olmaksızın fiilen evliymiş gibi yaşaması, yoksulluğunun ortadan kalkması ya da haysiyetsiz hayat sürmesi halinde mahkeme kararıyla kaldırılır. Tarafların mali durumlarının değişmesi veya hakkaniyetin gerektirdiği hallerde iradın artırılması veya azal­tılmasına karar verilebilir. Hakim, istem halinde, irat biçiminde ödenmesine karar verilen maddi tazminat veya nafakanın gelecek yıllarda tarafların sosyal ve ekonomik durumlarına göre ne miktarda ödeneceğini karara bağlayabilir..

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Follow us on Social Media